Kemikaaliloa taotlus

Prindi

Kemikaalide erandkorras turustamise ja kasutamise loa taotluse vormid on kehtestatud keskkonnaministri 20.10.2016. a määrusega nr 40 "Viimistlusmaterjalide kasutamisloa taotlemise ja andmise kord ning taotluse ja loa vormid".

Hoonete ja nende viimistlusdetailide pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 1

Sõidukite ja nende osade pinnakattevahenditena kasutatavate kemikaalide taotlus lisas 2.

Kemikaaliloa taotlusele lisatakse:

1) andmed kemikaali koostise kohta massiprotsentides;
2) kemikaali kasutamiskoha andmed (näiteks kaart, territooriumi asendiplaan, skeem) ja lühikirjeldus;
3) hoone või vanasõiduki ajaloolist ja kultuuriväärtust tõendavad dokumendid, selgitus hoone või sõiduki otstarbe ning toimingu kohta, mida kemikaaliga soovitakse teostada;
4) kemikaali kasutamisel võimaliku õhu-, vee- ning pinnasereostuse vältimiseks rakendatavate meetmete lühikirjeldus;
5) kemikaali pakendijäätmete käitlemise lühikirjeldus;
6) kemikaali kasutamise asukohajärgse kohaliku omavalitsuse arvamus kavandatava tegevuse kohta.

Loa andja võib keelduda käesoleva paragrahvi eelnimetatud loa andmisest, kui:
1) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) hoone või vanasõiduk, mille restaureerimiseks või hooldamiseks luba taotletakse, ei oma ajaloolist ja kultuuriväärtust;
3) loa taotleja ei ole tõendanud, et muude kemikaalide kasutamine ei ole tehniliselt võimalik või majanduslikult otstarbekas;
4) arvestades planeeritavat restaureerimist või hooldamist on taotletava kemikaali kogus põhjendamatult suur;
5) kemikaali kasutamisel eralduvad saasteainete heitkogused võivad Keskkonnaameti või kohaliku omavalitsuse üksuse eelhinnangul põhjustada tiheasustusega piirkonna välisõhu saastatuse taseme ühe tunni keskmise piirväärtuse ületamise;
6) loa taotleja ei kasuta parimat võimalikku tehnikat;
7) kemikaali kasutamisega kaasneb märkimisväärne oht inimese tervisele või keskkonnale.