Tõendi taotlemine

Prindi

Registreerimiskohustusega käitaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit kavandatavast tegevusest vähemalt kaks nädalat enne vastava tegevuse alustamist. Selleks tuleb Keskkonnaameti kohalikule regioonile esitada registreerimise teade, mille vorm on sätestatud keskkonnaministri 04.07.2013. a määrusega nr 52 „Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm”. Lisaks tuleb vastavalt tööstusheite seaduse (ehk THS) §-le 143 esitada koos teatega ka ettevaatusmeetmete rakendamise kirjeldus. Viimases on välja toodud vastavad rakendatavad meetmeid, et viia miinimumini lenduvate orgaaniliste ühendite heide käitise käivitamise ja seiskamise ajal.

Need registreerimiskohustusega ettevõtted, kes on tegutsenud juba enne tööstusheite seaduse jõustumist, peavad oma tegevuse registreerima esimesel võimalusel.

Keskkonnaamet kontrollib 14 päeva jooksul saadud andmete põhjal kavandatud tegevuseks loa nõutavust. Loakohustuse puudumisel registreerib Keskkonnaamet kümne päeva jooksul kontrolli teostamisest käitaja tegevuse keskkonnalubade infosüsteemis ning saadab käitajale registreerimistõendi. Juhul, kui käitajal on vaja välisõhu saaste- või keskkonnakompleksluba, käitaja tegevust ei registreerita ega tõendit ei väljastata.

Registreerimiskohustusega käitaja peab teavitama käitise olulisel muutmisel Keskkonnaametit kavandatavast muudatusest (THS § 148). Käitise oluline muutmine on käitise nimivõimsuse muutmise tulemus, mis põhjustab lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse suurenemist üle 25 protsendi väikekäitise korral ja üle 10 protsendi kõigi teiste käitiste korral, või muu muudatus, mis võib tõenäoliselt avaldada olulist ebasoodsat mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Otsustamaks, kas tegemist on väikekäitisega või mitte, tuleb võrrelda tegevuse võimsust THS-i § 147 toodud kriteeriumitega. Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal teavitatud tegevuseks loa nõutavust. Loakohustuse puudumisel saadetakse käitajale muudetud andmetega registreerimistõend.