Õhusaasteluba

Prindi

Õhusaasteloaga määratakse saasteained ja nende kogused, mille ulatuses on ettevõttel õigus saasteained välisõhku väljutada.

Õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. (AÕKS § 79 lg 6).

Kui õhusaasteluba antakse tootmisterritooriumi põhiselt või kui õhusaasteluba hõlmab kaht või enamat käitist või ühe käitise kahte või enamat osa, sisaldab õhusaasteluba nõudeid, mis tagavad eraldi ja koos kõikide käitiste tegevuse vastavuse õigusaktide nõuetele (AÕKS § 93).

Paikse heiteallika valdajale annab õhusaasteloa heiteallika asukohajärgne Keskkonnaameti regioon.

Õhusaasteluba antakse määramata ajaks, välja arvatud juhul, kui:
1) luba taotletakse tähtajaliselt;
2) luba on seotud muu tähtajalise haldusakti või kasutuslepinguga;
3) esinevad muud keskkonnakaitse seisukohalt põhjendatud asjaolud (AÕKS § 90).

Atmosfääriõhu kaitse seaduses sätestatud õhusaasteloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse 5. peatükki, arvestades atmosfääriõhu kaitse seaduse sätestatud erisusi (AÕKS § 2).