Millal on õhusaasteluba nõutav?

Prindi

Millal on õhusaasteluba nõutav?

Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete heitkogused, millest alates tuleb ettevõttel taotleda õhusaasteluba, on alates 1.01.2017. a kehtestatud keskkonnaministri 14.12.2016. a määrusega nr 67 “Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba”.  Enne seda oli reguleerivaks aktiks keskkonnaministri 11.06.2014. a määrus nr 20 “Saasteainete heitkogused ja kasutatavate seadmete võimsused, millest alates on nõutav välisõhu saasteluba ja erisaasteluba”.

Loakohustuse tuvastamisel rakenduvad kaks loogikat:
1. Käitise võimsuse põhine
Vaadatakse teatud tegevuste aastast käivet või võimsust ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 3. Antud määruse § 3 lõike 6 kohaselt: Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 2, 4 ja 5 nimetatud tegevuse korral ei kohaldata käesoleva määruse lisas nimetatud künniskoguseid, olenemata tegevuse künnisvõimsusest. Sisuliselt tähendab säte seda, et põletuseadmete puhul, bensiini laadimisel ja veise-, sea- ja linnukasvatuse puhul rakendub vaid § 3 ehk tegevusepõhised künnisvõimsused.

2. Summaarse aastase heitkoguse põhine
Vaadatakse iga saasteaine või saasteainete grupi osas kogu käitise summaarset heitkogust aastas ja võrreldakse määruse nr 67 §-ga 2 sätestatud lisas nimetatud künniskogusega. Kui vähemalt ühe saasteaine või saasteainete grupi osas künniskogust ületatakse, on vaja õhusaasteluba. Erandina sätestatakse määruse nr 67 §-s 4, et teatud põletusseadmete puhul, mis ületavad künnisvõimsust, ei ole õhusaasteluba vaja. Selle tingimus on, et ükski põletusseadmest eralduv saasteaine ei ületa saasteainete heidete künniskoguseid ning tegemist on põletusseadmega. Seega võib arvestatava heitkoguse korral veel rakenduda heitkoguste põhine künnise loogika.

Lisaks tuleb silmas pidada, kas määruses nr 20 toodud künniskogused on kehtestatud konkreetsele saasteainele või siis ainerühmale. Näiteks arvutatakse osakeste kõik fraktsioonid kokku, samas raskmetallid ja nende ühendid igaüks eraldi.

Loe täpsemalt vastavast Keskkonnaameti juhendist.