Õhusaasteloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Prindi

Muutmist ja kehtetuks tunnistamist reguleerib keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 59 ja § 62 koostoimes atmosfääriõhu kaitse seaduse §-ga 99.

Õhusaasteluba muudetakse, kui
1. õhusaasteloa omaja taotleb loa omaja andmete muutmist;
2. seire tulemusel või muul viisil selgub, et õhusaasteloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi õhusaasteloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas, näiteks kui saasteainete eraldumine välisõhku on põhjustanud kahjulikke tagajärgi, mida loa andmisel ei saanud ette näha;
3. õhusaasteloa andjal oleks olnud õigus jätta luba välja andmata hiljem muutunud asjaolude, sealhulgas parima võimaliku tehnika arengu või keskkonnariski suuruse muutmise tõttu või hiljem muutunud õigusnormi alusel ning keskkonnaloa muutmist õigustab keskkonna ulatuslikuma kaitse vajadus või muu huvi, mis kaalub üles isiku usalduse, et luba jääb kehtima. Näiteks kui muudatused parimas võimalikus tehnikas võimaldavad saasteainete heitkoguseid oluliselt vähendada liigseid kulutusi tegemata või kui näiteks saasteallikat on oluliselt muudetud;
4. õigusaktides sätestatud ja õhusaasteloa aluseks olnud saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtused või heite piirväärtused on muutunud;
5. atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite mõõtmise või arvutusliku määramise meetod on muutunud;
6. atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud saasteaine heite summaarne piirkogus on muutunud.

Õhusaasteluba tunnistatakse loa andja poolt kehtetuks, kui:
1. loa omaja taotlusel;
2. kui loa omaja sureb ja loaga lubatud tegevus on seotud loa omaja isikuga või loa omaja õigusvõime lõpeb ilma õigusjärgluseta;
3. kui loa alusel lubatud tegevust ei alustata kahe aasta jooksul loa andmisest arvates;
4. kui ilmneb, et loa omaja on teadlikult esitanud loataotluses valeandmeid või võltsitud dokumendi.