Merevee erikasutus

Prindi

Vastavalt veeseaduse § 9 lõikele 5 annab vee erikasutusloa Keskkonnaamet. Kaldaga püsivalt ühendamata ehitiste, veekaabelliinide ja torujuhtmete ehitamiseks merel ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel annab vee erikasutusloa Keskkonnaministeerium.

TÄHELEPANU! Vee erikasutuse aruanne

Vastavalt Keskkonnaministri 17. jaanuari 2007 aasta määruse nr 9 „Veekasutuse aruande vorm, esitatavate andmete ulatus ja aruande esitamise kord“ § 3 lõikele 1 tuleb lisades 1-9 ja 12 märgitud andmete osas esitada veekasutaja aruanne, mis käsitleb aruandja veealast tegevust eelmisel kalendriaastal aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks. NB! Aruanne tuleb esitada ka juhul kui vee erikasutusega seotud tegevusi eelmise kalendriaasta jooksul ei tehtud, sellisel juhul esitatakse nn 0 aruanne.

Veekasutuse aruande vorm (Word)

Vee erikasutus merel

Järgnevate teemade kohta leiab infot siit:

  • Vee erikasutus merel
  • Loa taotlemine
  • Avaliku veekogu koormamine ehitisega
  • Veekogu omaniku nõusolek
  • Ehitise rajamine
  • Ehitise rekonstrueerimine

Keskkonnamõju hindamisest

Valgerannas on vee seisund hea. Foto: Elina Leiner

Vee erikasutusloa taotlemine 

Vee erikasutusloa taotluse näidisvormid:

Õigusaktid

Veeseadus
Keskkonnaministri 26.03.2002 a määrus nr 18 „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus
Looduskaitseseadus
Ehitusseadus
Planeerimisseadus

Küsimuste korral palume pöörduda vee peaspetsialist Kaari Männikus-Nilsoni poole,  680 7452, kaari dot mannikus-nilson at keskkonnaamet dot ee