Loa omaniku meelespea

Prindi

Vee erikasutusloa omajale rakenduvad seadustest tulenevad veekeskkonna kaitset puudutavad otsekohalduvad nõuded. Seda ka olenemata sellest, kas neid nõudeid on loas kajastatud või mitte.

Et lihtsustada vee erikasutusloa omaja igapäevast tööd, on Keskkonnaamet (KeA) koostanud loendi olulisematest otsekohalduvatest nõuetest: 

Vee erikasutusloaga kaasnevad üldised kohustused (VeeS § 21)

1.       Enne vee erikasutuse alustamist tuleb:

1.1.    Vajadusel taotleda teised vajalikud load või registreeringud (vee erikasutusluba ei anna õigusi ehitusseaduse kohasteks tegevusteks ega asenda muid vee erikasutuseks vajalikke lube)

2.       Vee erikasutuse ajal tuleb:

2.1.    Tagada loa nõuete täitmine ja sätestatud tingimustest kinnipidamine.

2.2.  Esitada kvartalile järgneva kuu 17. kuupäevaks Keskkonnaametile vee erikasutusõiguse tasu deklaratsioon ja/või veesaastetasu deklaratsioon (va Lisa 2 ja Lisa 4 vormil väljastatud vee erikasutusload). Hõlpsaim on aruanne esitada Keskkonnaameti e-teenuste portaalis  http://eteenus.keskkonnaamet.ee/. Keskkonnatasudega seotud küsimuste korral on Teil võimalik pöörduda KeA klienditoe poole 662 5999, e-post: klienditugi at keskkonnaamet dot ee.

2.3. Esitada 01.märtsiks veekasutuse aastaaruanne Keskkonnaagentuuri hallatavasse veebipõhise andmebaasi (veeseadus § 21 lg 1 p 6). (Aruanne tuleb esitada  kasutatud vee, heitvee hulga ja suublasse juhitud reoainete koguse, veekasutuse majanduslike näitajate ning mere süvendamise ja kaadamise käigus eemaldatud, ümberpaigutatud ning kaadatud aine koostise ja mahu kohta).

2.4. Teavitada KeA loa omaniku (sh vastutav isik) andmete muutumisest esimesel võimalusel. Kui toimub valduse ja vee erikasutusloa üleandmine ning uus valdaja teavitab sellest KeA hiljemalt ühe nädala jooksul alates valduse muutumisest, kehtib vee erikasutusluba uue valdaja suhtes neli kuud alates valduse üleandmise hetkest (keskkonnaministri 26.03.2002 määrus nr 18 § 22).

2.5. Avarii korral võtma tarvitusele abinõud avariilise reostuse ennetamiseks, peatamiseks või likvideerimiseks ning teavitama koheselt Keskkonnaametit, Keskkonnainspektsiooni ning vajadusel ka Päästeametit (veeseadus § 21 lg 1 p 2).

2.6.   Vajadusel taotleda õigeaegselt loa muutmist (muutus tehnoloogias/protsessis jne) või uut vee erikasutusluba, kui tegevus jätkub. Tuleb arvestada, et enamik muudatusi eeldavad avaliku menetluse läbiviimist, mistõttu muutmise menetlus võtab aega ning menetlusele kuluv aeg sõltub konkreetselt planeeritavast muudatusest.

Uue vee erikasutusloa menetlus võib kesta kuni kolm kuud nõuetekohase taotluse menetlusse võtmise kuupäevast arvates (veeseadus § 9 lg 7), mistõttu on mõistlik uue vee erikasutusloa taotlusmaterjalid aegsasti loa andjale esitada. Vee erikasutusluba, mille kehtivusaeg on juba lõppenud, pikendada enam ei saa. Vee erikasutusloa kehtivusaega saab pikendada vaid uue vee erikasutusloa menetluse ajaks (keskkonnaministri 26.03.2002 määrus nr 18 § 17 lg 1) kui üheaegselt on esitatud nii pikendamise taotlus kui ka uue vee erikasutuloa taotlusmaterjalid. Nimetatud dokumendid tuleb esitada mõistliku aja jooksul, enne olemasoleva vee erikasutusloa kehtivusaja lõppemist, et KeA oleks võimalik läbi viia vee erikasutusloa kehtivusaja pikendamisega soetud menetlustoimingud.

2.7.  Kui vee erikasutusloas toodud nõudeid ei järgita on loa andjal õigus tunnistada vee erikasutusluba kehtetuks (veeseadus § 9 lg 11).  

3.       Vee erikasutuse lõpetamisel või vee erikasutusloa kehtivuse lõppemisel:

3.1.  Kui otsustate lõpetada vee erikasutusloa aluse tegevuse varem kui on vee erikasutusloa kehtivusaeg, tuleb sellest KeA esimesele võimalusel teavitada. Keskkonnaamet tunnistab seejärel vee erikasutusloa kehtetuks (haldusmenetluse seadus § 65 lg 3), sest kui vee erikasutusluba jääb kehtima, jäävad kehtima ka kõik loas seatud kohustused.

3.2.  Kui vee erikasutusluba lõppeb kvartali keskel, on Teil kohustus esitada kehtinud perioodi kohta vee erikasutusõiguse tasu ja/või veesaastetasu deklaratsioon. Elektrooniliselt on Teil võimalik deklaratsioonid esitada kvartalile järgneval kuul. Kui soovite siiski koheselt seatud kohustuse täita, on Teil võimalik deklaratsioonid esitada paberkandjal.

3.3.    Kui vee erikasutusluba lõppeb enne veekasutuse aastaaruande esitamise perioodi (aru antakse möödunud aasta kohta, tagantjärgi), siis on Teil kohustus esitada kehtinud perioodi kohta veekasutuse aastaaruanne. Elektrooniliselt on Teil võimalik aastaaruanne esitada järgneval aastal. Kui soovite siiski koheselt seatud kohustuse täita, on Teil võimalik veekasutuse aastaaruanne esitada Keskkonnaametile paberkandjal. 

4. Olulisemad veehaarde sanitaarkaitseala või hooldusala nõuded.

5. Olulisemad veevarustust ja kanalisatsiooni puudutavad nõuded.

6. Olulisemad paisutamist ja/või hüdroenergia tootmist puudutavad nõuded. 

Vastavalt keskkonnatasu seadusele tuleb keskkonnatasu maksta ka isikul, kellel on keskkonnaloa omamise kohustus, kuid on tegutsenud vastavat luba omamata. Loata tegevuse korral arvestatakse keskkonnatasu kõrgendatud määra järgi. Juhul, kui ettevõte on tegutsenud enne keskkonnaloa kehtima hakkamist ilma loata, siis tuleb loata perioodil toimunud keskkonnakasutuse info esitada Keskkonnaametile. Esitatavas infos märkida ära toimunud tegevuse maht, ajavahemik ning saasteainete heitkogused. Menetluses olevat loa taotlust ei võrdsustata loa omamisega, seega loa taotlemise menetluse ajal on tegu loata tegevusega.

Eeltoodud info võib ajas muutuda. See on ajakohasena alati kättesaadav Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee veevaldkonna jaotises.

Esitatud on vaid üldised nõuded ja kohustused, mis ei välista, et Teie loa osas kehtib veel täiendavaid nõudeid ja kohustusi, mille täitmine on Teile veeseaduse ja selle alamaktidega pandud. Rõhutame, et loa omanik peab omama terviklikku ülevaadet enda tegevusvaldkonna õigusaktidest ja hoidma ennast kursis nende muudatustega.