Ohtlikud ained veekeskkonnas

Prindi

Ohtlik aine on veeseaduse § 26_5 lõike 3 kohaselt element või ühend, mis oma mürgisuse, püsivuse või bioakumulatsiooni tõttu põhjustab või võib põhjustada ohtu inimese tervisele ning kahjustab või võib kahjustada teisi elusorganisme või ökosüsteeme.

Ohtlike ainete heitveega veekogudesse juhtimist reguleerib veeseaduse § 26_5 sätestatu. Prioriteetsete ainete ja prioriteetsete ohtlike ainete nimistu, prioriteetsete ainete, prioriteetsete ohtlike ainete ja teatavate muude saasteianete keskkonna kvaliteedi piirväärtused ning nende kohaldamise meetodid, vesikonnaspetsiifiliste saasteainete keskkonna kvaliteedi piirväärtused kehtestab keskkonnaminister määrusega.

Ohtlike ainete heitveega veekogusse või pinnasesse juhtimisel tuleb rakendada alates 01.01.2017 Keskkonnaministri määrusega nr 99 kehtestatud ohtliku aine piirväärtusi, mis on toodud veeseaduse § 24 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse 29.11.2012 määruse nr 99 “Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed” lisas 3.

Ohtlike ainete piirväärtusi võib ületada või aine mitteleidumise nõude võib jätta järgimata heit- ja sademevee juhtimisel veekogusse, kui loa omaja või taotleja esitab vastavasisulise taotluse loa andjale ning kui täidetakse kõik järgmised tingimused:

1) loa omaja või taotleja tõendab, et nõuete kohene täitmine ei ole sotsiaalmajanduslikel põhjustel võimalik;
2) loa omaja või taotleja esitab loa andjale ettepaneku ohtliku aine või ainete segunemispiirkonna kohta, sealhulgas kirjeldab selle määramise metoodikat ja märgib segunemispiirkonna paiknemise kaardil;
3) loa omaja või taotleja koostab nõuete täitmiseks tegevuskava projekti ja esitab selle loa andjale;
4) loa omaja või taotleja tagab ja tõendab regulaarse seirega, et heit- ja sademevee veekogusse juhtimine ei põhjusta veeseaduse § 265 lõike 10 alusel kehtestatud ohtliku aine pinnavee keskkonna kvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool segunemispiirkonda, välja arvatud juhul, kui veekogus ületatakse ohtliku aine sisalduse piirväärtus fooni tõttu.

Abimaterjalid
Euroopa Komisjoni tehnilised suunised segunemispiirkonna määramise kohta

Täiendav info: Kadri Haamer, Keskkonnaameti keskkonnaosakonna vee peaspetsialist, kadri dot haamer at keskkonnaamet dot ee