Paisutuse likvideerimine

Prindi

Mis on paisutuse likvideerimine?

Paisutuse likvideerimiseks on mitmeid variante, kõik oleneb konkreetsest olukorrast looduses ja omaniku soovidest. Paisutuse likvideerimiseks on vaja alustuseks esitada Keskkonnaametile paisutuse likvideerimise teatis, mille vormi leiab Keskkonnaameti kodulehelt. Paisutuse likvideerimist käsitleb veeseaduse § 17_1.

Teatises tuleb esitada:
1) paisu omaniku ja kasutaja nimi ning isikukood või registrikood;
2) kontaktinfo, sealhulgas telefoninumber ja aadress;
3) paisu asukoha kinnistu katastrinumber;
4) paisutuse likvideerimise või veetaseme alandamise aeg;
5) andmed veetaseme alandamise korral normaalpaisutustaseme kohta;
6) kohaliku omavalitsuse üksuse seisukoht.

Keskkonnaametil on õigus teatise menetluse jooksul küsida taotlejalt lisainformatsiooni.

Keskkonnaamet teeb esitatud teatise alusel otsuse paisutuse likvideerimise lubamise kohta 20 tööpäeva jooksul. Kui paisutuse likvideerimiseks on vaja teha ehitustöid paisul, nt lammutada pais, siis seda reguleerib ehitusseadus. Vajadusel väljastab projekteerimistingimused ning ehitusloa kohalik omavalitsus.

Paisu likvideerimiseks on võimalik juriidilistel isikutel taotleda ka toetust SA KIK keskkonnaprogrammi veemajanduse programmist.

Kui paisu likvideerimiseks on vaja koostada projekt ja taotleda toetust, siis vajaduse korral aitavad keskkonnakonsultatsiooni ning vesiehitiste projekteerimisega seotud ettevõtted.

Näiteks likvideeriti 2014. aastal SA KIK toetusel Pärivere pais Are jõel Pärnumaal.

 

Alumisel pildil on vaade paisjärvele, vaade on paisust allavoolu enne paisutuse ja paisu likvideerimist.

 Suvisel madalveeperioodil alustati paisu likvideerimistöödega asudes paisu järk-järgult lammutama ja veetaset alandama. Sette ja risu juhtimine allavoolu on keelatud, seega järk-järguline alandamine andis paisjärve settele aega taheneda.

Alloleval pildil on näha tahenenud paisjärve põhi, mis kannatab juba ka ekskavaatorit.

Väljakaevatud sete tahenes kaldal olevates vallides ja hiljem kasutati seda maapinna tasandamiseks.

Endine paisjärv 2015.a kevadel…

 … ja jõelõik paisust allavoolu. Jõgi endisest paisust ülesvoolu näeb välja samasugune nagu jõgi paisust allavoolu.

Silla alt on nüüd tänu paisu allalaskmisele veel vaba voli voolata ning kaladel rännata.