Keskkonnaamet kinnitas Pähklisaare looduskaitseala kaitsekorralduskava

Prindi

08.03.2017

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori 27.02.2017 käskkirjaga nr 1-2/17/5 Pähklisaare looduskaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2017-2026.

Pähklisaare looduskaitseala asub Tartu maakonnas Luunja vallas Sirgumetsa külas, Tartu vallas Vilussaare külas ja Vara vallas Põrgu külas. Kaitseala pindala on 770,1 ha, millest enamik moodustab riigimaa, 36 ha ulatuses ulatub kaitseala ka eramaadele. Looduskaitseala kaitse eesmärgiks on kaitsta kaitsealust linnuliiki metsist ja peamiselt järgmisi elupaigatüüpe: järved ja järvikud (3160), rabad (7110*), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (9010*), vanad laialehised metsad (9020*) ning siirdesoo- ja rabametsad (91D0*). Kaitseala jaguneb neljaks sihtkaitsevööndiks. Pähklisaare looduskaitseala kuulub üle-euroopalisse Natura 2000 võrgustikku Pähklisaare loodusalana.

Kaitsekorralduskava on kaitstava ala rakenduslik tegevusplaan, millega määratakse järgmise 10 aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste säilitamiseks ja kaitsmiseks.

Kaitsekorralduskavas määratud tegevused on metsise seire, linnustiku inventuur, raba ja järvikute uuring, loodusdirektiivi elupaigatüüpide tulemusseire, kultuurkuusikute looduslikuks kujundamise uuring, loodusliku veerežiimi taastamise uuring ning metsise elupaiga hooldamine ja kaitseala tähistamine.

Loe kaitsekorralduskava.

Kaitsekorralduskava koostamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kaitseala kaitsekorda on uuendatud Vabariigi Valitsuse 17.11.2016. a määrusega nr 132 „Pähklisaare looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“.

Lisainfo: Kristel Tatsi, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo spetsialist, kristel dot tatsi at keskkonnaamet dot ee, 528 9690.

Foto autor on Katrin Möllits.