Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise aruande heakskiitmine

Prindi

Keskkonnaamet saatis 11.11.2013 AS´le Raju otsuse, millega kiidab heaks Sindi hüdrosõlme rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Keskkonnaamet leidis KMH aruande läbitöötamise järeldusena, et hüdroenergia tootmine ei ole võimalik, kuna KMH aruanne jätab üles põhjendatud ja teaduslikud kahtlused kavandatava tegevuse negatiivse mõju osas Natura 2000 alale. Amet jõudis veendumusele, et KMH aruanne vastab õigusaktides sätestatud nõuetele ning arendaja saab selle alusel astuda samme tagamaks Sindi paisul veeseaduse ja veepoliitika raamdirektiivis seatud eesmärkide täitmine.

Aruandest ning sellele antud tagasisidest on võimalik selgelt järeldada, et Pärnu jõe hoiuala kaitse-eesmärkide saavutamine on võimalik kalarambi ja kalapääsu samaaegse rajamisega jõe paremkaldale.

Keskkonnaameti jaoks on oluline tagada suure kalastikulise tähtsusega jõel kalade vaba liikumine ja anda seeläbi oluline impulss Pärnu jõe hea veemajandusliku seisundi saavutamiseks. Otsuse jõustumine loob eeldused tegevusteks, mis on vajalikud Pärnu jõe hea seisundi tagamiseks.

KMH aruande otsus (11.11.2013)

KMH aruanne:

Taust:
Sindi pais asub jõe suudmest umbes 14 km kaugusel. Esimene pais Sindis rajati 1834. aastal, viimane betoonist ülevoolupais valmis 1977. AS Raju taotleb vee erikasutusluba Sindi paisul elektrienergia tootmiseks, Pärnu jõe vasakkaldal vana kalatrepi rekonstrueerimiseks, loodusliku kalapääsu ja kalakoelmu rajamiseks jõe paremkaldale, samuti paisutamiseks.

Irma Pakkonen
Keskkonnaaameti keskkonnakorralduse peaspetsialist