Keskkonnaameti 2010 läbi viidud riigihanked

Prindi

 "Aardla poldri veetaseme reguleerimise uuring"

"Kuressaare Tallinna tn 22 kinnisvara haldus ja hooldus"

 "Jõevähimaimude ost asustamiseks"

"Metsise kaitse tegevuskava uuendamine"

"Keskkonnaameti tervisekontrolli teenuse soetamine 2010" 

"Mullutu-Loode hoiuala, Loode tammiku, Linnulahe ja Loodenina ranna elupaikade, kaitstavate taimede ja haudelinnustiku inventeerimine, kaitsekorralduslike soovituste andmine".

"Pool-looduslike koosluste täiendav inventuur 2010" 

"Väinamere hoiuala elupaikade inventeerimine ja kaitsekorralduslike soovituste andmine etteantud piirkonnas (Hiiu, Lääne ja Pärnu maakonnas)".

"Vilsandi rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamine 2010. aastal"

„Arumäe külas ohtlike jäätmete reostuse koristamine“

"Riikliku merereostustõrje plaani kohane naftareostunud eluslooduse elujõulisuse taastamise valmisoleku suurendamise II etapp" 

"Karuputke võõrliikide tõrje tellimine 2010 aastal"

Lahteülesanne ja muu vajaliku info on saadaval Keskkonnaameti veebilehel: link

"Narva veehoidla Kulgu tammile veelasu projekteerimine ja selle keskkonnamõjude hindamine"

"Külastusseire seadmete soetamine"

"Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava alusuuring: Lahemaa külade arhitektuuri ja asustusstruktuuri inventuuri"

"Kõrvemaa maastikukaitseala loodusdirektiivi I lisa maismaa elupaigatüüpide inventuur"

"Lahemaa lagealade inventeerimine, kaitsekorralduslike soovituste andmine" 

"Tegevuskava jõevähi varude kaitseks, taastamiseks ja kasutamiseks 2010"

"Rubina looduskaitseala kaitsekorralduskava koostamine"

Maasturite kasutusrendile võtmine (reg. nr 117183)

"Heitvee- ja suublaseire 2010" (reg. nr 117853)

"Ohtlike jäätmete koristamine reformimata riigimaalt-Jõhvi Malmi tn" (reg. nr 117578)