Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja muutmine

Prindi

16.03.2017

Keskkonnaamet teatab, et keskkonnaministri 13. veebruari 2017. a käskkirjaga nr 195 on algatatud määruse „Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskiri” muutmise menetlus, mida viib läbi Keskkonnaamet.

Kaitse-eeskirja eelnõu, seletuskirja ja kaardiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal ajavahemikus 20. märts 2017 – 10. aprill 2017 Keskkonnaameti Harju kontoris, Harku Vallavalitsuses ja Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee.

Ootame põhjendatud ettepanekuid ning kutsume aktiivselt osalema avalikustatud kaitse-eeskirja menetluses. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega ning Teie panus on meile oluline.

Parandusettepanekud ja vastuväited Vääna maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu kohta palume esitada kirjalikult Keskkonnaametile (Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn või elina dot einaru at keskkonnaamet dot ee) hiljemalt 10. aprilliks 2017.

Eelnõu avalik arutelu toimub 27. aprillil 2017 kell 16 Vääna Külakojas (Külakoja tee 2, Vääna).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole määruse eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et vastuväited puuduvad. Peale avalikustamist esitatakse eelnõu orienteeruvalt veebruaris 2018. aastal ministeeriumite vahelisele kooskõlastamisele. Määrus jõustub eeldatavasti aprillis 2018. aastal.

Materjalid tutvumiseks:

Kaitse-eeskirja eelnõu

Seletuskiri

Vääna hoiuala kaart

Vääna maastikukaitseala kaart

Lisainfo: Elina Einaru, Keskkonnaameti kaitse planeerimise büroo kaitse planeerimise spetsialist, elina dot einaru at keskkonnaamet dot ee, 674 4807