Language switcher

You are here

Välisõhus leviv müra

Müra on inimtegevusest põhjustatud ning välisõhus leviv soovimatu või kahjulik heli. Seda tekitavad paiksed või liikuvad allikad, sealhulgas transpordivahendid, maantee-, raudtee- ja lennuliiklus, välistingimustes kasutatavad seadmed.

Seadus sätestab, et müra tekitamine põhjendamatult on keelatud. 

Atmosfääriõhu kaitse seadus defineerib välisõhus leviva müra tasemed, mille väärtused on kirjas keskkonnaministri 16.12.2016 määruses nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid":

Müra normtasemed on defineeritud järgmiselt:

  • müra piirväärtus – suurim lubatud müratase. Piirväärtuse ületamine põhjustab olulist keskkonnahäiringut ja tuleb rakendada müra vähendamise abinõusid;
  • müra sihtväärtus – suurim lubatud müratase uute planeeringutega aladel, mille tagab planeeringust huvitatud isik.

Välisõhu mürakaart koostatakse olulist mürahäiringut põhjustavate müraallikate ja nendest ümbritsevasse piirkonda leviva müra kohta. Kohaliku omavalitsuse üksus korraldab koostöös müraallika valdajaga oma haldusterritooriumi kohta välisõhu mürakaardi koostamise. Kohaliku omavalitsuse üksus esitab mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava teadmiseks Terviseametile.

Välisõhu strateegiline mürakaart on kaart, mille abil antakse üldhinnang tiheasustusala või põhimaantee, põhiraudtee ja põhilennuvälja tekitatud müratasemete kohta või antakse üldprognoos selle piirkonna müratasemete kohta. Välisõhu strateegiline mürakaart on müra vähendamise tegevuskava aluseks. Tiheasustusega piirkonna kohaliku omavalitsuse üksus koostab tiheasustusega piirkonna välisõhu strateegilise mürakaardi ja esitab selle teadmiseks Terviseametile ning Keskkonnaministeeriumile.

Täpsemalt reguleerib välisõhu mürakaardi, välisõhu strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu keskkonnaministri 20.10.2016. a määrus nr 39 „Välisõhu mürakaardi, strateegilise mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava sisu kohta esitatavad tehnilised nõuded ja koostamise kord“.

Müraga seonduvate kaebustega saab pöörduda Terviseameti poole. Kui Terviseamet on teinud kaebuste põhjal mürataseme kontrollmõõtmisi, mis näitavad müra normtaseme ületamist, maksab mõõtmiste eest müraallika valdaja. Vastupidisel juhul tasub Terviseamet.

Kaevandusmüra mõõtmine

Kaevandamistegevus võib põhjustada ka mürahäiringuid. Foto: Martin Nurme


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media