Language switcher

You are here

Saasteained välisõhus

Selleks, et kaitsta inimtervist ja looduskeskkonda, on kehtestatud mitmed õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused.

Õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba omav heiteallika valdaja peab tagama, et tema heiteallikast välisõhku paisatava saasteaine heitkogus ei ületaks vastavas loas sätestatut ega kehtestatud saasteaine heite piirväärtust ning ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool tootmisterritooriumi. 

Saasteaine lubatud heitkogus (sh maksimaalne hetkeline heitkogus) määratakse loale selliselt, et kõikidest ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku välisõhku paisatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist. See tähendab, et ettevõtte tegevus ei tohi põhjustada õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist ning seda põhimõtet järgitakse loa menetlemisel. 

Õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus, mis on kehtestatud teaduslike andmete alusel ning mis nimetatud koguse ületamise korral tuleb saavutada kindlaksmääratud aja jooksul ja mida edaspidi ei tohi enam ületada. Piirväärtuse kehtestamise eesmärk on vältida, ennetada või vähendada saasteaine ebasoodsat mõju inimese tervisele või keskkonnale. Õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise korral eeldatakse olulise keskkonnahäiringu tekkimist. 

Õhukvaliteedi sihtväärtus on seevastu saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus, mis tuleb saavutada asjakohaste meetmetega, mis ei too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, kas kindlaksmääratud aja jooksul või võimalikult kiiresti ja mille eesmärk on parandada õhukvaliteeti ja vältida või vähendada ebasoodsat mõju inimese tervisele ja keskkonnale. 

Vastavad piir-ja sihtväärtused on leitavad keskkonnaministri 27.12.2016 määrusest nr 75 "Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid".

Juhul, kui peale loa andmist ja käitise töölehakkamist selgub, et piir- või sihtväärtust siiski tõenäoliselt ületatakse, nõuab Keskkonnaamet loa omajalt saasteainete vähendamise tegevuskava. See esitatakse heakskiitmiseks Keskkonnaametile, kes saadab kava arvamuse avaldamiseks omakorda Keskkonnainspektsioonile ja kohalikule omavalitsusele. Kava peab tagama, et peale ettenähtud meetmete rakendamist jääb saasteaine tase alla piir- või sihtväärtuse. 


Märja puitmaterjali põletamisel paiskub õhku tuhka, lämmastik- ja vääveldioksiidi, süsinikoksiidi ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis on keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud. Foto: Marit Kivisild


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media