Language switcher

You are here

Suured ja keskmise võimsusega põletusseadmed

Teatud põletusseadmetele on kehtestatud eraldi keskkonnaalased normatiivid, mis puudutavad välisõhku.

Põletusseade (enamasti nn katel) on igasugune tehniline seade, milles oksüdeeritakse (st põletatakse) kütust, et kasutada selle tulemusena tekkivat soojust. Siia alla kuuluvad näiteks keskküttekatlad, erinevad ahjud, kuivatid, generaatorid jne.

Keskmise võimsusega põletusseade on Keskkonnaministri 5.11.2017 a määruse nr 44 "Väljaspool tööstusheite seaduse reguleerimisala olevatest põletusseadmetest väljutatavate saasteainete heite piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ja heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid" mõistes põletusseade, mille soojussisendile (st sisseantavale kütusele) vastav nimisoojusvõimsus on 1 MWth või suurem, kuid väiksem kui 50 MWth.  

Keskmise võimsusega põletusseadmetele on kehtestatud:

 •  vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide ja osakeste heite piirväärtused;
 •  vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, osakeste ja süsinikoksiidi heite seirenõuded;
 •  saasteainete heite piirväärtuste järgimise kriteeriumid.

Nõuete seadmisel eritstakse uusi ja olemasolevaid põletusseadmeid. Uus põletusseade on selline keskmise võimsusega põletusseade, mis on võetud kasutusele pärast 2018. aasta 20. detsembrit. Varem kasutusele võetud keskmise võimsusega põletusseadmed liigitatakse olemasolevate põletusseadmete alla. Sellest johtuvalt on sätestatud ka erinevad rakendamise tähtajad, kusjuures silmas tuleb pidada, et uute põletusseadmete korral rakenduvad nõuded koheselt. 

Saasteainete seiret teostab keskmise võimsusega põletusseadme käitaja üldiselt perioodiliselt, kuid loa andjal on õigus nõuda keskmise võimsusega põletusseadme käitajalt pidevseiret, kui põletusseadme käitamisega võib kaasneda õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamise oht.

NB! Siinkohal tuleb silmas pidada ka nimetatud määruse § 1 lõikes 4 toodud erisusi, mille puhul ei rakendata määruses kajastatud nõudeid!

Keskmise võimsusega põletusseadme kohta on koostatud ka üldine juhend, mis on leitav juhendmaterjalide alt.

Suur põletusseade on tööstusheite seaduse (THS) § 13 tähenduses põletusseade, mille installeeritud summaarne soojussisendile (st sisseantavale kütusele) vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MWth.

  Suurtele põletusseadmetele on kehtestatud:

  • saasteainete heite piirväärtused;

  • saasteainete heite seire nõuded;

  • nõuded suure põletusseadme püüdeseadme avarii korral;
  • suure ilma püüdeseadmeta põletusseadme käitamise kestuse;
  • väävli ärastamise nõuded nii olemasoleva kui uue suure põletusseadme puhul.

  Põletusseadme korral, mille summaarne nimisoojusvõimsus on 100 MWth või enam, tuleb saasteallika väljuvates gaasides pidevalt mõõta vääveldioksiidi, lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja gaaskütuse puhul ka süsinikoksiidi kontsentratsiooni.

  Katlamaja korsten loojuva päikese valgusesKatlamaja korsten Tallinnas. Foto: Martin Nurme


  About Estonia

  Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

  Estonian Official Gateway

  Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

  Digital Society

  Estonia has
  transformed itself into
  one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

  Follow our updates in social media