Language switcher

You are here

Jäätmekäitlejaks registreerimine

Alates 2020 on vaja registreerida isiku tegevus, kes:

  • on jäätmeseaduse § 73 lõike 5 alusel vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest;
  • veab jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
  • kogub jäätmeid oma majandus- või kutsetegevuses;
  • korraldab vahendajana jäätmete kõrvaldamist või taaskasutamist teiste nimel;
  • tegutseb jäätmete edasimüüjana;
  • osutab kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatud jäätmeveo teenust.

 

Väljastatud jäätmekäitleja registreeringud on leitavad Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Taotlemine

Vastavalt planeeritavale tegevusele vali sobiv taotlusvorm täitmiseks ja saada aadressil info@keskkonnaamet.ee:

Taotluse koostamisel tekkivatele küsimustele leiab vastused juhendist (525.59 KB, PDF).

  • Jäätmete taaskasutamisele eelnev kogumine ja ladustamine on vaja finantstagatisega tõendada, esitades selle koos taotlusega. Täpsem info siin.
  • Jäätmete taaskasutamisel tee, platsi rajamise või maa-ala täitmise korral, kooskõlasta planeeritud tegevus esmalt kohaliku omavalitusega, kes hindab kas tegevuseks on vajalik täita planeerimisseadusest või ehitusseadustikust tulenevaid nõudeid.
 

Menetlemine

Registreeringu taotluse (endise nimega registreerimistõend) nõuetele vastavust kontrollib Keskkonnaamet 10 tööpäeva jooksul.

Antakse tagasisidet, kas planeeritav tegevus vajab registreeringut või osutub vajalikuks keskkonnaloa taotlemine (endise nimega jäätmeluba) KeÜS § 41 tähenduses.

Registreering või sellest keeldumise otsus väljastatakse 30 päeva jooksul pärast nõuetele vastava taotluse esitamist.

 

Jäätmearuandlus

Üks kord aastas on vaja registreeritud jäätmekäitlejal esitada jäätmealase tegevuse kohta aruanne, mida saab esitada infosüsteemis KOTKAS. Aruande esitamisest on vabastatud edasimüüjad ja vahendajad.

 

Nõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny KungusNõuetele mittevastavalt sorditud ehitus- ja lammutusjäätmed. Pildi autor: Dagny Kungus

Kas teadsid, et?

  • 2020. aastal (1.12.2020 seisuga) väljastati 527 jäätmekäitleja  registreeringut

 

Vaata veel

 

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media