Language switcher

You are here

Keskkonnakahjust teatamine

Keskkonnakahju või selle ohu tekitaja on kohustatud asuma kahju ohu ilmnemisel keskkonnakahju tekkimist vältima või tekkinud keskkonnakahju heastama.
 
Seetõttu peab kahju tekitaja keskkonnakahju või kahju ohu tekkimisel või kahju ohu püsimise korral viivitamata teavitama kõigist keskkonnakahju ja kahju ohuga seotud asjaoludest Keskkonnaametit (inimese tervise mõjutamisel ka Terviseametit) või Keskkonnainspektsiooni. 
 

Kahju tekitajal tuleb anda keskkonnaministri 11.07.2008 määruses nr 32 „Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu“ nimetatud teave. Keskkonnaametil ja Terviseametil on õigus lisaks eelnimetatud määruses nimetatud teabele nõuda kahju tekitajalt ka muid asjakohaseid andmeid keskkonnakahju või selle ohu kohta. Keskkonnaameti teavitamata jätmise või nõutud teabe esitamisest keeldumise korral karistatakse rahatrahviga.

Keskkonnainspektsiooni kontakt:

  • telefon: 1313
  • 1313 elektronposti aadress: 1313@112.ee                           

Keskkonnaameti kontakt:

Terviseameti kontakt:


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media