Language switcher

You are here

Puudutatud isikute õigused

 
Puudutatud isikute õigused keskkonnakahju vältimisel ja heastamisel
 

Igal isikul, keda:

  • keskkonnakahju mõjutab või võib mõjutada;
  • kellel on põhjendatud huvi keskkonnakahju menetlemise vastu;
  • kelle õigusi keskkonnakahju või kahju ohu tekitamine rikub;

on õigus pöörduda Keskkonnaameti poole ning taotleda vältimis- või heastamismeetmete rakendamist või kahju tekitaja kohustamist vältimis- või heastamismeetmeid rakendama.

Sama taotluse saavad Keskkonnaametile esitada ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse §-s 31 nimetatud valitsusvälised organisatsioonid, kelle keskkonnakaitse eesmärke või senist keskkonnakaitsetegevust keskkonnakahju või kahju ohu tekitamine puudutab.

Keskkonnaametile tuleb saata keskkonnakahju või selle ohuga seonduv asjassepuutuv teave. Palume teabe edastamisel võtta aluseks keskkonnaministri 11.07.2008 määrus nr 32 „Keskkonnakahju ja kahju ohtu puudutavate andmete loetelu“.

Keskkonnaamet otsustab vältimis- ja heastamismeetmete rakendamise vajaduse, teavitades sellest taotluse esitajat.

  • Isik ise kahju tekitajalt keskkonnakahju hüvitamist nõuda ei saa, keskkonnavastutuse seadus reguleerib vaid riigi nõuet keskkonnakahju heastamiseks.
  • Isikutel on võimalik neile keskkonnakahjuliku tegevusega tekitatud kahju puhul esitada nõudeid tulenevalt võlaõigusseadusest.
 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media