Language switcher

You are here

Keskkonnatasu statistika

Iga aasta 1. aprilliks koostab Keskkonnaamet eelneva aasta keskkonnatasude statistika.
 
Deklareeritud keskkonnatasude statistika

Järgnevalt on toodud 2011.-2018. a. deklareeritud saastetasud ning vee erikasutus- ja maavara kaevandamisõiguse tasud. Andmete allikas on Keskkonnaameti e-teenuste portaali keskkonnalubade infosüsteem (KLIS) ja keskkonnaotsuste infosüsteem (KOTKAS).

Maksukorralduse seaduse § 89 ja 98 kohaselt on maksukohustuslasel õigus parandada ja muuta deklaratsioone kuni kolm aastat, seetõttu võivad järgnevalt toodud deklareeritud keskkonnatasud mõnevõrra erineda reaalselt hetkel deklareeritud keskkonnatasudest.

Tulpdiagramm

Tutvu täpsema statistikaga (445.51 KB, DOCX).

Laekunud keskkonnatasude statistika
Riigieelarvesse laekunud ja sealt eraldatud ressursi- ja saastetasude kohta leiab infot Maksu- ja Tolliameti kodulehelt riigieelarve tasumiste aruannetest.

Keskkonnatasude laekumise ülevaated on esitatud ka Keskkonnaministeeriumi kodulehel.

Kontroll

Keskkonnaamet täidab keskkonnatasude seaduse § 331 lg 4 kohaselt maksukorralduse seaduses sätestatud maksuhalduri ülesandeid saastetasu, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu arvutuse kontrollimisel, tasumisele kuuluva keskkonnatasu arvutamisel ja määramisel ning revisjoni tegemisel.

 

Aasta Keskkonnatasu deklaratsioone esitavaid isikuid* Keskkonnaameti poolt teostatud kontrollide arv** Täiendav keskkonnatasu, EUR
2012 1931 222 482 605
2013 1948 315 902 889
2014 1973 192 511 393
2015 2080 175 329 149
2016 2089 146 518 813
2017 1917 135 228 749
2018 2024 219 244 888
 

* Ühel isikul võib olla mitu keskkonnaluba ning loa raames võib toimuda tegevus mitmes keskkonnakasutuse valdkonnas. Vastavalt keskkonnaministri 05.04.2011 määruse nr 22 "Keskkonnatasu deklaratsiooni vormid ja täitmise kord ning maavara kaevandamise mahu aruandele esitatavad nõuded, aruande vorm ja esitamise kord" § 2 lõigetele 1 ja 2 peab isik, kellel on keskkonnatasu deklaratsiooni esitamise kohustus, esitama deklaratsiooni iga keskkonnakasutuse valdkonna ja keskkonnaloa kohta eraldi.
** Ühe kontrolli raames võidakse kontrollida ettevõtte rohkem kui ühte deklaratsiooni.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media