Language switcher

You are here

Kaevise või katendi kasutamine

Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud kivimi või setendi tahke osis (liiv, kruus, lubjakivi jne).

Kinnisasja omanikul või kasutusõigust omaval isikul on õigus Keskkonnaameti loal käsutada, kaasa arvatud kaubastada ehitise püstitamise (näiteks nagu kraavi, vundamendi või allmaaehitise rajamisel), maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist.

Luba pole vaja taotleda maaparandushoiutöödel, maanteekraavide puhastamisel, tehnovõrkude ja -rajatiste rajamisel vastava projektiga määratud mahus või projekti puudumisel vastava töö tegemiseks põhjendatud mahus tekkivale kaevisele ja tee ehitamisel saadud kaevisele, kui seda kasutatakse sama objekti tarbeks.

Kaevandamisloa omajal on õigus tarbida ja võõrandada pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit ning mäeeraldise teenindusmaalt looduslikust seisundist eemaldatavat maavara ja maavarana arvele võtmata kivimit ning setendit.

Maavara katend on maavaravaru katvad setendid, mille eemaldamine on vajalik pealmaakaevandamiseks. Maavara kaevandajal on õigus pealmaakaevandamisel eemaldatavat maavara katendit, mis ei ole maavaravaruna arvele võetud, võõrandada või kasutada väljaspool mäeeraldist ainult Keskkonnaameti loal.

Kaevise võõrandamiseks või väljaspool kinnisasja kasutamiseks tuleb esitada taotlus (taotlus (15.65 KB, DOCX)) kaks nädalat enne kavandatavat tegevust (maapõueseadus § 97, § 99). Väljastatava loa kehtivusaeg on kuni aasta.

Katendi võõrandamiseks pole alates 2020 aprillist eespool nimetatud taotlust enam täita. Katendi võõrandamist tuleb deklareerida nüüd maavara kaevandamisõiguse tasu deklaratsiooni ja maavaravaru kaevandamise mahu aruande esitamise juures infosüsteemis KOTKAS. Katendi võõrandamise deklaratsiooni juhend leitav KOTKAS esitamiseks on leitav koos muude deklaratsiooni juhenditega siit (973.57 KB, PDF) (videojuhend leitav Keskkonnaameti youtube kanalist).

Taotluse tuleb esitada kirjalikult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee või (soovitavalt asukohajärgsesse) Keskkonnaameti kontorisse.

Katendit eemaldamas. Foto: Martin Nurme


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media