Language switcher

You are here

Keskkonnajuhtimine

 

Keskkonnaamet on juurutanud kõiki tegevusvaldkondi katva keskkonnajuhtimissüsteemi. 2013. aastal saime keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) registreerimistunnistuse, mida uuendati 2016. aastal.

 

Keskkonnaameti keskkonnapoliitika

Soovime näidata eeskuju keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel Eestis ning teadvustada oma igapäevaste tegevuste ja otsuste rolli Eesti keskkonnategevuskava elluviimisel.


Võtame eesmärgiks vähendada oma tegevusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ja pidevalt parendada oma keskkonnategevuse tulemuslikkust.
 

 

Eesmärgi saavutamiseks:

 • võtame kasutusele meetmed, mis tagavad ressursside säästliku kasutamise;
 • võtame kasutusele meetmed, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet;
 • lõimime keskkonnakriteeriumid hangetega seotud menetlustesse ja organisatsiooni ürituste (sh koolitused, projektid) korraldamise reeglistikku;
 • tegutseme kõigi kehtivate keskkonnaalaste õigusaktide nõuetega vastavuses;
 • võtame jäätmekäitluse valdkonnas kasutusele parimad tavad;
 • edendame personali ja partnerite keskkonnahoolivust koolituste ja teavitamise abil.

 

Saavutamaks oma igapäevaste tegevuste, õigusloome ja otsuste kaudu paremat keskkonnaeesmärkide täitmist:

 • viime perioodiliselt läbi oma põhiprotsesside keskkonnamõjude hindamist ja koostame selle alusel keskkonnategevuskava;
 • edendame valdkondadevahelist koostööd tagamaks õigusloome ja otsustega seonduv mitmekülgsema keskkonnamõjude analüüs;
 • edendame huvirühmade suhtes läbipaistvat otsustusprotsessi ja avatud dialoogi.
 

Keskkonnaamet kohustub rakendama oma keskkonnapoliitikat ja tegema selle üldsusele kättesaadavaks. Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS kohta leiab põhjalikku infot Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Keskkonnaameti keskkonnaaruanded aastate lõikes:

 
 • Kas Sinu organisatsoonis hinnatakse juba keskkonnaressursside kasutust ja mõju keskkonnale?

 • Kas oled valmis jagama tulemusi? 

 Telefon: 5697 8110
siret.kegel@keskkonnaamet.ee 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media