Language switcher

You are here

Tagasiside ja vaide esitamine

 

Vaide, taotluse, märgukirja, avalduse esitamine

Vaideid, taotlusi, märgukirju, avaldusi jms saab Keskkonnaametile esitada:

  • elektroonselt e-posti aadressile: info@keskkonnaamet.ee

  • posti teel aadressile: Roheline 64, Pärnu, 80010

Teabenõuet avaliku teabe saamiseks olemasoleva info või dokumentide kohta saab esitada Keskkonnaameti avaliku dokumendiregistri kaudu.

TEABENÕUET ESITAMA

Tagasiside esitamine

Küsime meie klientidelt tagasisidet läbi rahuloluküsitluste, kus mõõdame kliendi rahulolu teenuse ja teenuse osutamise protsessiga. Küsitlustulemuste kokkuvõtted  ja klientide esitatud ettepanekud edastatakse teenuste omanikele, kes oma teenuste arendamises kliendi sisendiga arvestavad. Lähtume oma teenuste arendamisel kliendikesksusest!

Ootame klientidelt tagasisidet meie teenuste kohta tagasisidevorm kaudu. 

TAGASISIDET ESITAMA

Vaide esitamine

Kui te leiate, et Keskkonnaameti otsus või tegevus rikub teie õigusi, on teil võimalik esitada  vaie. Vaie esitatakse allkirjastatuna 30 päeva jooksul arvates päevast, millal te vaidlustatavast toimingust teada saite või oleksite pidanud teada saama. 

Mis on vaide esitamisel oluline?

  • vaide esitaja nimi, postiaadress ja sidevahendite numbrid;
  • vaidlustatava  haldusakti või -toimingu sisu;
  • põhjused, miks leiate, et toiming rikub vaide esitaja õigusi;
  • vaide esitaja selgelt väljendatud nõue;
  • vaide esitaja kinnitus selle kohta, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust;
  • vaidele lisatud dokumentide loetelu.

Vaide esitamise näidis (24 KB, DOC)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media