Language switcher

You are here

Kiirgusseire

Kiirgusseire eesmärgiks on informatsiooni kogumine keskkonna eri sfääride radioaktiivsuse tasemete kohta eesmärgiga kaitsta inimest ja looduskeskkonda liigse ioniseeriva kiirguse kahjuliku mõju eest. Selleks kogutakse ja analüüsitakse regulaarselt erinevaid keskkonnaproove, et avastada eelkõige inimtegevusest põhjustatud radionukliidide sisalduse tõusu. Kiirgusseires jälgitakse keskkonna radioaktiivsuse taseme muutusi ajas, hinnatakse seiretulemuste vastavust regulatsioonide nõuetele ja inimeste poolt saadavaid kiirgusdoose. Vajadusel võetakse tarvitusele meetmed kiirgusdooside vähendamiseks.

Keskkonnaamet täidab riikliku keskkonnaseire programmi kiirgusseire allprogrammi. Riiklik keskkonnaseire programm on kinnitatud keskkonnaministri pool 1. märtsil 2019. Kiirgusseire tulemused on esitatud kiirgusseire aastaaruannetes.

Kiirgusseire raames jälgib Keskkonnaamet:

  • atmosfääri üldise gammakiirguse taset ja õhukandeliste osakeste radioaktiivsust;
  • pinnavee ja merekeskkonna (merevee, -taimede ja -kalade) radioaktiivsust;
  • joogivee, Eestis toodetud toorpiima, inimese üldise toiduratsiooni ning erinevate toiduainete (sh metsaseente ja marjade) radioaktiivsust;
  • pinnase radioaktiivsust;
  • suurema ohuga kiirgustegevuskohtade lähiümbruse looduskeskkonna radioaktiivsust.

Rutiinselt analüüsitakse proovides peamiselt järgmiste radionukliide sisaldust:

  • tehislikku päritolu tseesium (Cs-137), strontsium (Sr-90), jood (I-131) ja triitium (H-3);
  • looduslikku päritolu kaalium (K-40), raadiumi isotoobi (Ra-226, Ra-228), toorium (Th-232) ja berülleum (Be-7).

Reaalajas õhu gammakiirguse taset mõõtvad 15 automaatset seirejaama on osa kiirgusohust varase hoiatamise süsteemist, mille ülesandeks on avastada võimaliku piiriülese radioaktiivse saaste kandumine Eestisse. Pidevalt töötavad seirejaamad reageerivad operatiivselt õhu radioaktiivsuse tõusule. Saadav informatsioon on aluseks elanikkonna teavitamisele kiirgusohust ja kiireloomuliste meetmete rakendamisele. Lisaks jälgitakse õhukandeliste osakeste radioaktiivsust kolmes seirejaamas.

Loodusliku radioaktiivse gaasi radooni seiret hoonete siseõhus teostab Keskkonnaamet riiklike uurimisprojektide raames.

 


 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media