Language switcher

You are here

Hoiuala teatise esitamine

Hoiuala piires asuva kinnisasja valdaja peab esitama Keskkonnaametile teatise järgmiste tegevuste kavandamise korral:

 • tee rajamine;
 • loodusliku kivimi või pinnase teisaldamine;
 • veekogude veetaseme ja kaldajoone muutmine;
 • biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine;
 • loodusliku ja poolloodusliku rohumaa ning poldri kultiveerimine ja väetamine;
 • puisniiduilmelisel alal asuvate puude raiumine;
 • maaparandussüsteemi rajamine ja rekonstrueerimine.
 • roo varumine.

Hoiualal ei kehti ülal nimetatud teatise esitamise kohustus olemasoleva elamu õuemaal tehtavate tööde kohta.

NB! Eraldi nõuded on hoiualal ehitamise, planeerimise ja maakorraldusega seotud toimingute tegemiseks, täpsemalt on kirjas looduskaitseseaduses.

 

Hoiuala teatise esitamine

Keskkonnaametile tuleb esitada hoiuala teatis, mis peab sisaldama kavandatud tööde kirjeldust, mahtu ja aega ning nende tegemiskoha skeemi. Skeemile annab teatise esitaja allkirja ja märgib teatise esitamise kuupäeva. Skeem võib olla kantud katastriüksuse plaani koopiale ning sellele märgitakse värviliselt kavandatava töö asukoht. Kui kavandatavaks tööks on puisniiduilmelisel alal üksikute puude raiumine, märgitakse skeemile puisniiduilmelisel alal asuvad puud ning raiumiseks kavandatud puud erinevate tähistega ning märgitakse puuliik ja ligikaudne vanus.

Hoiuala teatise vorm ning teatise kinnitamise, läbivaatamise ja tagastamise kord on kehtestatud keskkonnaministri määrusega.

Teatis tuleb esitada Keskkonnaametile vähemalt üks kuu enne tööde alustamist.

Taotluse võib esitada:

 • digitaalallkirjaga varustatud e-kirjaga (info@keskkonnaamet.ee);
 • tähtkirjaga posti teel Keskkonnaametisse (Roheline 64, 80010 Pärnu, Eesti);
 • kohaletoomisega tegevuse asukohajärgsesse kontorisse.

Ehituskeeluvööndi vähendamise taotlustega tegelevad looduskasutuse spetsialistid.

 

Hoiuala valitseja otsus tööde lubamise või keelamise kohta

Ühe kuu jooksul teatise esitamisest arvates hindab Keskkonnaamet, kas kavandatud tegevus on looduskaitseseaduse kohaselt hoiualal lubatud.

Kui läbivaatus võtab kauem aega, teavitab Keskkonnaamet sellest teatise esitajat, sh selgitades vastuse hilinemise põhjust ning nimetab uue vastamistähtaja.

Keskkonnaamet:

 • kinnitab teatise ja tagastab selle esitajale, kui kavandatud tööd on lubatud;
 • teatab teatise esitajale tingimused, mida järgides võib kavandatud töid teha või
 • keelab tööd, mis ohustavad hoiuala kaitstavate liikide või elupaikade soodsa seisundi säilimist, mille tagamiseks hoiuala on moodustatud.

Kui hoiuala teatis ei vasta kehtestatud nõuetele või teatises kirjeldatud tegevuseks ei ole seaduse kohaselt vaja hoiuala valitsejale teatist esitada, tagastab hoiuala valitseja teatise selle esitajale koos teatise tagastamise põhjendusega.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media