Language switcher

You are here

Kaitsealal asuva maa müük

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava või kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas asuva kinnisasja omandab riik kokkuleppel kinnisasja omanikuga kinnisasja väärtusele vastava tasu eest, kui kaitsekord piirab oluliselt ala sihtotstarbelist kasutamist. Oluliseks piiranguks on näiteks uuendusraie täielik keeld metsamaal.

Maaomanikud esitavad avalduse looduskaitsepiirangutega maade müügiks Keskkonnaametile, kes hindab, kas riigile müüdava maa sihtotstarbeline kasutamine on oluliselt piiratud ning saadab ettevalmistatud materjalid omandamise algatamise või sellest keeldumise otsuse tegemiseks Keskkonnaministeeriumile. Positiivse otsuse korral tellib Keskkonnaamet kinnisasja väärtuse hindamise ja peab maaomanikuga läbirääkimisi. Juhul, kui hinna osas jõutakse kokkuleppele, teeb keskkonnaminister maa omandamise otsuse. Maaomanikuga sõlmib lepingu RMK, kes vormistab kinnisasja ka riigi omandisse.

Kinnisasja omandamine otsustatakse omandamiseks tehtud avalduste laekumise järjekorras. 1. mai 2018 seisuga on ootejärjekorras 147 avaldust ja maade ostmine jätkub sama nimekirja alusel, millega tegeles Maa-amet. Ootejärjekord on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel https://www.envir.ee/et/kaitsealad.

Kinnisasja omandamise ettepaneku esitamine Keskkonnaametile

Kaitstavat loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigile omandamist reguleerib looduskaitseseaduse § 20 ning Vabariigi Valitsuse 08.07.2004 määrus nr 242.

Vastavalt määruse §-le 6 võib kinnisasja omanik teha Keskkonnaministeeriumile Keskkonnaameti kaudu kinnisasja omandamise ettepaneku, milles on märgitud:

  • ettepaneku esitaja andmed (sh aadress, sidevahendite numbrid);
  • riigile omandamiseks pakutava kinnisasja pindala, katastritunnus(ed) ja kinnistusraamatu registriosa number;
  • riigile pakutava kinnisasjaga seotud kolmandate isikute õigused, mida ei kanta kinnistusraamatusse, sealhulgas abikaasa õigus ühisvarale ja kehtivad maa kasutusõigused;
  • avaldaja soovi korral hinnaettepanek;
  • kui riigile pakutav kinnisasi on kaasomandis, kuid ettepanekut ei ole teinud kõik kaasomanikud ühiselt, lisatakse ettepanekule Asjaõigusseaduse § 74 lõike 1 kohane kõigi kaasomanike kokkulepe.

Ettepanekule lisatakse sõltuvalt omandamisviisist õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korralduse, pärimistunnistuse, abielutunnistuse või looduskaitseseaduse § 20 lõikes 11 punktis 3 kirjeldatud sugulusastet tõendava dokumendi koopia. Neid dokumente ei pea esitama juhul, kui kinnisasi on kaitse alla võetud pärast omandamist või kinnisasja kaitsekord on pärast omandamist muutunud rangemaks.

Omandamismenetluses peab kinnisasja omanikku esindava isiku volitusi tõendav volikiri olema notariaalselt tõestatud tulenevalt Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 118 lõikest 3 ja Asjaõigusseaduse §-dest 641 ja 120.

Lisainfo: Marko Angerjärv, Keskkonnaameti looduskasutuse peaspetsialist, marko.angerjarv@keskkonnaamet.ee, 511 9932


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media