Language switcher

You are here

Jäätmete taaskasutamine

Jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, mille peamine tulemus on jäätmete kasutamine kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud, või jäätmete ettevalmistamine nende eelnimetatud otstarbel ja viisil kasutamiseks kas tootmises või majanduses laiemalt. Taaskasutust selgitab taaskasutuse joonis. (100.18 KB, PNG) (PNG)

Jäätmete taaskasutamine hõlmab endas sisuliselt erinevaid tegevusi:
1. Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamine on kontrolliv, puhastav või parandav taaskasutamismoodus, millega jäätmeteks muutunud tooteid või nende komponente valmistatakse ette selliselt, et neid oleks võimalik korduskasutada nende esialgsel otstarbel ilma mis tahes muu eeltöötluseta. Toimingukoodid R3k, R5k, R9.

Jäätmete korduskasutuseks ettevalmistamiseks tuleb taotleda Keskkonnaametilt jäätmeluba jäätmete taaskasutamiseks või registreerida oma tegevus jäätmekäitlejana.

2. Ringlussevõtt, kaasa arvatud bioloogiline ringlussevõtt, on jäätmete taaskasutamistoiming, mille käigus jäätmematerjalid töödeldakse toodeteks, materjalideks või aineteks, et kasutada neid nende esialgsel või muul eesmärgil. See ei hõlma jäätmete energiakasutust ja töötlemist materjalideks, mida kasutatakse kütusena või tagasitäiteks. Toimingukoodid R3o, R3m, R3f, R5m, R5o, R5c, R5f, R5l, R6.

Ringlussevõtt on igasugune füüsikaline, keemiline või bioloogiline jäätmete käitlemine, mille tulemusena materjal ei ole enam jäätmed vaid nõuetele vastav toode. Ringlussevõtuks ei saa lugeda jäätmetest kütuse tootmist või jäätmete energiakasutust (R1) ning jäätmetega kaeveõõnte täitmist. Samuti ei peeta jäätmete ringlussevõtuks jäätmete töötlemist, mille tulemusena ei valmi toode, vaid jäätmekäitlustoimingu tulemusena jäävad jäätmed endiselt jäätmeteks ning seda nimetatakse jäätmete taaskasutamise ettevalmistamiseks.

Jäätmete ringlussevõtuks tuleb taotleda Keskkonnametilt jäätmeluba jäätmete taaskasutamiseks või keskkonnakompleksluba. Tõendamaks, et jäätmekäitlustoimingu tulemusena on jäätmed ringlusse võetud jäätmeseaduse § 15 lg 4 mõistes, tuleb Keskkonnaametile esitada jäätmeloa või keskkonnakompleksloa taotlusega koos tõendamisdokumendid, mis on nõutud eelnimetatud määrustes, õigusaktides või standardites. Nt tootesertifikaat, toimivusdeklaratsioon, tootmisohjesertifikaat, vms.

3. Muu taaskasutus, ettevalmistamine taaskasutamiseks
Jäätmete energiakasutus on jäätmete taaskasutamismoodus, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse. Toimingukood R1.
Jäätmete ettevalmistamine taaskasutamiseks on jäätmete eeltöötlus, mille lõppsaaduseks on jäätmed, ühendid või segud, mis järgnevalt taaskasutatakse. Toimingukoodid R12o, R12x, R12y, R12p, R12s
Kaeveõõnte täitmine või tagasitäide - nt ehitusjäätmete kasutamine nn pinnasetäiteks või mingite pinnasevormide kujundamiseks. Toimingukood R5m

Jäätmete taaskasutamiseks tuleb olenevalt jäätmeliigist ja tegevusest taotleda Keskkonnaametilt jäätmeluba jäätmete taaskasutamiseks, keskkonnakompleksluba või registreerida oma tegevus jäätmekäitlejana.

Loe lisaks:

  • Jäätmete taaskasutamistoimingute nimistu kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media