Language switcher

You are here

Kõrvalsaadus

Kõrvalsaaduseks (mitte jäätmeteks) võib pidada materjali, mis on saadud sellise tootmisprotsessi tulemusena, mille esmane eesmärk ei olnud selle materjali tootmine. Teisisõnu, kui tootmisprotsessi tulemusel tekib materjal, mida ei soovitud esmaselt toota, tuleb hinnata, kas tegemist on kõrvalsaaduse või jäätmetega.

Otsus, kas konkreetse materjali puhul on tegemist kõrvalsaadusega või mitte, tuleb teha tootjal koostöös Keskkonnametiga, arvestades sealjuures õigusaktides sätestatud tingimusi ja olemasolevaid kohtulahendeid.

Otsuse tegemisel peab arvestama, et saadud materjal peab vastama neljale kriteeriumile:

  • Asja edasine kasutamine on kindel. Materjali edasine kasutamine ei saa olla võimalus, vaid peab olema kindel ning garanteeritud. Kriteeriumi eesmärk on välistada võimalus, et materjal ladestatakse prügilasse või kõrvaldatakse kasutuselt muul viisil.
  • Asja saab kasutada vahetult ilma täiendava töötlemiseta, välja arvatud selline töötlemine, mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane. Kui tootmisjääki tuleb töödelda enne selle kasutamist, siis võib see viidata jäätmetöötluse protseduurile. Töötlustehnikad, mis viitavad tootmisjäägi jäätmetega seotud omadustele, nagu näiteks selle ohtlike või mittevajalike ainetega saastumine, välistavad selle liigitamise mitte jäätmeteks. Tingimuse teise poole „mis on asjaomasele tööstusele üldiselt omane“ tõlgendamisel tuleb meeles pidada, et tavapärane tööstuspraktika võib toote tootmiseks sisaldada kõiki samme, nagu näiteks materjali filtreerimine, pesemine või kuivatamine või materjalide lisamine edasiseks kasutamiseks vms.
  • Asi on tekkinud tootmisprotsessi lahutamatu osana. Kõrvalsaaduseks saab lugeda materjali, mis on saadud tootmisprotsessi lahutamatu osana ja, mille kasutuselevõtuks ei ole vaja täiendavat töötlemist. Kui materjal viiakse tehase territooriumilt ära, et läbi viia täiendavat töötlust, siis ei ole enam tegemist kõrvalsaadusega.
  • Asi vastab selle konkreetsel kasutamisel toote-, keskkonna- ja tervisekaitsenõuetele ning asja kasutamine ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele. Käesolev tingimus selgitab, et materjali edasine kasutus peab olema õiguspärane, st aine või asi täidab kõiki asjasse puutuvaid toote-, keskkonna- ja tervisekaitsenõudeid Euroopa Liidu ja liikmesriikide tasemel ning ei avalda negatiivset mõju keskkonnale ega inimese tervisele. Ka esmaste toormaterjalide kasutamine võib põhjustada teatavaid keskkonna- ja terviseriske. Seetõttu tuleks hinnata, kas tootmisjääkide kasutamine ja töötlemine vastavalt jäätmealastele õigusaktidele aitab vältida täiendavat toimet keskkonnale ja inimeste tervisele.

Kõrvalsaaduseks või jäätmeteks liigitamine peab toimuma juhtumipõhiselt. Selleks võib kasutada otsustuspuud. (159.48 KB, PNG)

Jäätmete määratluse erinevaid aspekte ei tohiks omavahel segi ajada ning vajaduse korral tuleks kohaldada asjakohast korda ühest küljest kõrvalsaaduste suhtes, mis ei ole jäätmed, ja teisest küljest jäätmete suhtes, mis lakkavad olemast jäätmed.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media