Language switcher

You are here

Mis on kiirgusohutushinnang?

 

Kiirgusohutushinnang on ülevaade kiirgustegevuse nendest aspektidest, mis puudutavad inimese kaitset ja kiirgusallika ohutust. Kiirgusohutushinnangu koostab kiirgustegevusloa taotleja.

 • Kiirgusohutushinnang sisaldab:

 1. kiirgusallika ohutu kasutamise analüüsi kavandatava kiirgustegevuse kõikides etappides alates allika paigaldamisest kuni selle kasutamise lõpetamiseni;
 2. oodatava doosi suurust kiirgustöötajale ja elanikule nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras;
 3. kiirgusallika kasutamisega seotud võimalike avarii- ja püsikiiritusolukordade analüüsi;
 4. andmeid kiirgusohutuse tagamiseks võetavate meetmete kohta nii normaalsetes töötingimustes kui ka võimalikus avarii- ja püsikiiritusolukorras.
 • Kiirgusohutushinnangu koostamine:

 1. Juhend - Kiirgusohutushinnangu koostamiseks (intraoraalse ja ekstraoraalse hambaröntgenseadme kasutajale). (753.07 KB, PDF)
 2. Vorm - Kiirgusohutushinnangu koostamiseks (intraoraalse ja ekstraoraalse hambaröntgenseadme kasutajale). (17.83 KB, DOCX)

Täiendav informatsioon kiirgusohutushinnangu tegemisel on soovitatav kasutada IAEA dokumenti „Ohutuse hindamise kavad kiirgusallikate kasutamise lubamiseks ja nende üle järelvalve teostamiseks“ (Safety assessment plans for authorization and inspection of radiation sources, IAEA-TECDOC-1113, IAEA, Vienna, 1999).

 

Lisainfo

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) käsitleb kiirguskaitsena inimeste kaitsmist ioniseeriva kiirgusega kiiritamise eest ning ohutusena kiirgusallikatega seotud kõikvõimalikke toiminguid nagu vastavus rahvusvahelistele standarditele (ISO, IEC); paigutus ruumis; ohutuse kontrollimehhanismid jne.

Kiirgustegevus algab kiirgusallika soetamisega ja lõpeb selle ohutustamisega. Kiirgusohutushinnangu põhieesmärk on näidata, millisel määral tegevus kiirgusallikaga (vedu, hoidmine, paigaldamine, hooldamine, kasutamine, kvaliteedi kontrollimine, ladustamine) ning selle korraldus vastab kiirgusohutuse põhistandarditele ja kehtivale seadusandlusele. Hinnang hõlmab kiirgusallika ehituse, kasutusjuhendite, tööprotseduuride ja ohutussüsteemide ning tegevuse korralduslike meetmete vastavuse süstemaatilist hindamist töötajate ja elanike (meditsiinikiirituse puhul ka patsiendikiirituse) kiirgusohutuse nõuetele normaalsetes töötingimustes ja avariiolukordades.

Kiirguskaitse ja kiirgusohutuse tagamise eest vastutab kiirgustegevusloa taotleja/omaja. Kiirgusohutushinnang esitatakse kiirgustegevusloa taotlemisel ja hinnangu koostamise korraldab kiirgustegevusloa taotleja/omaja. Hindamisel tuleb lähtuda kiirgustegevusloa taotleja/omaja poolt sätestatud kiirgusohutuse kvaliteedisüsteemist. Kiirgusohutushinnang vajab ülevaatamist, kui kiirgustegevusloaga määratud kiirgustegevus on oluliselt muutunud ning vajadusel tuleb teha vastavad parandused.

Ühe komponendina peab kiirgusohutushinnang kindlasti sisaldama isiku või inimeste rühma poolt kiirgustegevuse käigus eeldatavasti saadavate dooside hinnangut (oodatav doos, mille all tuleb mõista arvatavat/ennustatavat doosi suurust). On selge, et saadavad doosid erinevad näiteks hambaröntgenseadme ja teleteraapiaseadme kasutamisel, mistõttu erineb ka vastavate kiirgusohutushinnangute detailsus.

Kiiritust, mille saamine ei ole kindel, kuid mille esinemise tõenäosust saab eelnevalt hinnata, nimetatakse potentsiaalseks kiirituseks. Potentsiaalse kiiritusena võib käsitleda avariikiiritust, mida võib saada seadme rikke, inimvea või mõlema kombinatsiooni tõttu. Potentsiaalse kiirituse hindamise puhul ei ole võimalik ette ennustada täpseid detaile ja toimumisaega. Et hinnata potentsiaalset kiiritust, tuleb

 • hinnata võimalikke riske;
 • hinnata ennetavaid kaitsemeetmeid ja nende adekvaatsust;
 • koostada ohuolukorrale reageerimisplaan, mis annab toimimisjuhiseid ohu korral ja avarii tagajärgede leevendamiseks.

Ennetavad kaitsemeetmed on võtted ja vahendid, mis on võetud tarvitusele avariisündmuste tekketõenäosuse vähendamiseks ning tegevuse ohutuse tagamiseks.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media