Language switcher

You are here

Kalade asustamine

Haugi asustamine. Foto: Aimar RakkoEestis looduslikult esinevat kalaliiki (sh ka jõevähk) tohib keskkonnaregistris olevasse veekogusse (sh ka mitte avalikult kasutatavasse eraveekogusse) asustada ainult Keskkonnaameti loal.

Võõrliikide (nt karpkala, valgeamuur, pakslaup, jämepea) asustamine on keelatud.

Invasiivsete võõrliikide asustamine ükskõik millisesse veekogusse on rangelt keelatud. Nende liikide pidamiseks (nt teadusotstarbel) peab olema Keskkonnaameti luba.

Asustamisloa taotlus tuleb esitada Keskkonnaametile ning sellel peab olema lisatud või märgitud:

 • veterinaarkorralduse seadusest ja loomatauditõrje seadusest tulenevalt veterinaartõend(id) asustamise lubatavuse kohta seoses asustatava kala ja asustamisveekoguga;
 • asustatava kala päritolu (riik, halduspiirkond, veekogu/kasvandus);
 • asustatava kala liik, asurkond, vanus, isendite kogus ning isendi keskmine kaal;
 • asustamise eesmärk;
 • väljavõte majandamiskavast, tegevuskavast või võimaluse korral asustamise teadussoovitusest;
 • asustamisveekogu, selle asukoht (küla, vald) ja asustamiseaeg;
 • veekogu omaniku nõusolek, kui asustamine toimub eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks.

Asustamisloa andmine

Kui taotlus vastab nõuetele ning on põhjendatud, annab loa andja 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates asustamisloa. Asustamisloale märgitakse:

 • asustaja;
 • asustatava kala liik, asurkond, vanus ja kogus;
 • asustamiseks lubatud ajavahemik;
 • asustamisveekogu ja selle asukoht (küla, vald).

Kala veekogusse asustamise akt ja asustamise juures viibiv isik

Kala veekogusse asustamise akti koostab asustaja „Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise“ korra lisas esitatud vormi kohaselt. Akt esitatakse loa andjale ning veekogu omanikule või tema esindajale, kui kala asustatakse eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks.

Kalade asustamise juures peab viibima loa andja esindaja. Eraomandis oleva veekogu, mis pole määratud avalikult kasutatavaks, asustamise juures peab viibima ka veekogu omanik või tema esindaja.

Nõuete rikkumine

Eestis looduslikult esinevate kalaliikide veekogusse asustamise nõuete rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut, juriidilist isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

Õiguslik alus


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media