Language switcher

You are here

Registreeritud käitaja kohustused

Registreerimiskohustusega käitajale rakenduvad teatavad õigusaktidest otse tulenevad kohustused:

 • Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevad nõuded käitajale on leitavad siit (punktid 1. ja 2.)
 • Kasutada tuleb parimat võimalikku tehnikat, energiasäästlikku tehnoloogiat, keskkonnasõbralikke energiaallikaid ja püüdeseadmeid saasteainete heitkoguste vähendamiseks. (AÕKS § 29)
 • Väljaspool tööstusheite seaduse kohaldamisala oleva heiteallika heite piirväärtust ei tohi ületada. Nn keskmise võimsusega põletusseadmetele kehtestatud piirväärtused, saasteainete heite seirenõuded ning heite piirväärtuse järgimise kriteeriumid on kehtestatud keskkonnaministri 5.11.2017. a määrusega nr 44. (AÕKS § 105 lg 1 ja 3)
 •  Bensiini käitlemisel terminalides ja teenindusjaamades (ehk tanklates) tuleb täita keskkonnaministri 2016. a määruse nr 85 tingimusi, näiteks:
  •  bensiini laadimisel tankla hoidlatesse ja aurude vahehoidmiseks kasutatavatesse mahutitesse suunatakse aur aurukindla ühendusliini kaudu tagasi bensiini tarnivasse teisaldatavasse mahutisse (nt paakautosse);
  •  bensiiniaurude regenereerimise süsteem peab vastama määruses nr 85 sätestatud nõuetele ning seda tuleb perioodiliselt kontrollida;
  •  eelmises punktis nimetatud bensiiniaurude regenereerimise süsteem tuleb paigaldada:
   • uutesse tanklatesse; 
   • olemasolevasse tanklasse (mis on ehitatud või millele on antud projekteerimis-, ehitus- või tegevusluba 1.01.2012 või peale seda), mida renoveeritakse märkimisväärselt; 
   • igasse olemasolevasse tanklasse, mille läbilaskevõime on üle 3000 m3 aastas hiljemalt 31. detsembriks 2018. 
 • Paikse heiteallika käitaja registreeringut omav käitaja esitab aastaaruande Keskkonnaametile iga kolmanda kalendriaasta kohta sellele aastale järgneva aasta 31. jaanuariks (keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 68).
 • Esmakordse aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2021. Järgmine aruandeaasta on 2023 ja aruande esitamise tähtaeg on 31. jaanuar 2024. Seejärel esitatakse aruanne igal kolmanda kalendriaasta kohta sellele järgneval aastal olenemata paikse heiteallika käitaja registreerimise kuupäevast.
 • Aruanne esitatakse keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS kaudu.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media