Language switcher

You are here

Kaitstavate alade linnujahi analüüs

Keskkonnaameti tellimusel koostas Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) analüüsi, kuidas on Eesti looduskaitseliste piirangutega aladel (kaitsealad, sh rahvuspargid, püsielupaigad, hoiualad) linnujaht reguleeritud ning töötati välja metoodika, milliste näitajate alusel hinnatakse, kas ja mil määral on kaitsealadel vaja linnujahti piirata. Samuti kaalutakse analüüsis, kas mõnel pool, kus praegu on linnujaht piiratud, võib seda ilma linnustikku kahjustamata siiski lubada. Töö hõlmab kogu Eestit, mistõttu alasid, mida analüüsiti, oli üle 3300. Nende hulgas on ka Euroopa Liidu looduskaitsealade võrgustikku Natura 2000 kuuluvad linnualad.

 

Jahiseaduse ja jahieeskirja alusel võib Eestis linnujahti pidada 31 liigile. Jahiliikidest kolm (valgepõsk-lagle, soopart ja laanepüü) on kaitsealused liigid ning kuus (raba- ja hallhani, soo-, räga- ja luitsnokk-part ning nurmkana) kuuluvad Eesti ohustatud liikide punasesse nimestikku. Jahikorralduslikult on oluline, et jahitavate liikide seisund ei halveneks ja oleks tagatud jahinduslikult säästlik saagikus.

 

Ettepaneku kaitsekorra muutmiseks tegi EOÜ umbes 200 ala kohta. Nende hulgas on nii need alad, kus soovitati linnustikust lähtuvalt linnujahti piirata, kui ka need alad, kus leiti, et praegune kaitsekord, mis linnujahti piirab, ei ole vajalik.

 

Keskkonnaamet kasutab EOÜ koostatud analüüsi kui ornitoloogiaalast ekspertarvamust. EOÜ esitatud ettepanekud kaitsekorra muutmiseks viiakse sisse iga kaitseala kohta eraldi järk-järgult. Enne kaitsekorra muutmist tutvustab Keskkonnaamet kaitse-eeskirja eelnõud avalikkusele, mille  käigus selgitatakse välja erinevate huvigruppide (kohalikud elanikud, jahimehed, turismiettevõtjad jt) arvamused konkreetses piirkonnas.

 

Töö rahastus saadi Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ning selle tellimiseks viidi 2016. a sügisel läbi riigihange. Analüüs valmis 2018. a kevadel.

Materjalid:

Kaitstavate alade linnujahi analüüsi aruanne (1.96 MB, PDF)


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media