Language switcher

You are here

Keskkonnaloa taotlemine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks tuleb vastavalt planeeriavale tegevusele esitata Keskkonnaametile nõuetekohane taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS https://kotkas.envir.ee/.

KeÜS § 42 lg 1 ja lg 3 koostoimes VeeS § 190 lg 1 kuni 4 esitab loa taotleja Keskkonnaametile vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) saamiseks vajaliku info ja vastavad dokumendid. Taotluse andmekoosseis on toodud Keskkonnaministri 28.10.2019 määruse nr 56 „Keskkonnaloa taotlusele esitatavad täpsustavad nõuded ja loa andmise kord ning keskkonnaloa taotluse ja loa andmekoosseis“ peatükis 3.

Vee erikasutuse keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab täpsemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuseks antava keskkonnaloa menetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (edaspidi KeÜS) 5. peatükki, arvestades veeseaduse (edaspidi VeeS) sätestatud erisusi.

Keskkonnaloa andmine vee erikasutuseks otsustatakse 90 päeva jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Kui Keskkonnaamet määrab taotlejale tähtaja  taotluse materjalides puuduste kõrvaldamiseks või taotluse materjalide kohta täpsustavate andmete esitamiseks, pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Kui kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS) § 6 alusel oluliste keskkonnamõjudega tegevuste hulka, kuid on tegevus, mille korral loa andja peab hindama tegevuse mõju eelhinnangu alusel tuleb koos taotlusega esitada ka KeHJS § 6 märkega 1 lõikes 1 toodud informatsioon.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media