Language switcher

You are here

Vee erikasutusloa menetlemine

Keskkonnaamet registreerib saadud vee erikasutusloa taotluse kohe pärast selle kättesaamist ja kontrollib selle vastavust veeseaduse ja selle määruse nr 18 nõuetele. Kui taotlus ei vasta nõuetele või taotlusmaterjalides esitatud andmed ei ole piisavad taotluse menetlemiseks, määrab loa andja tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või täpsustavate andmete esitamiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult viivitamatult pärast puuduste avastamist. Puudustega taotluse korral pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg puuduste kõrvaldamise või täpsustavate andmete esitamise aja võrra.

Puudusteta ning nõuetele vastav taotlus registreeritakse ning võetakse menetlusse, millest Keskkonnaamet teavitab loa taotlejat ning avaldab vastava teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded. Taotlus vaadatakse läbi ning vee erikasutusloa andmine või mitte andmine otsustatakse kolme kuu jooksul nõuetekohase taotluse ja dokumentide saamisest arvates. Õigus vee erikasutuseks tekib alates vastavalt tähtajalise või tähtajatu loa vee erikasutusloa väljastamisest. Kehtivad vee erikasutusload on kättesaadavad Keskkonnaameti e-teenustest.

 

Vee erikasutusloa andmisest keeldutakse VeeS § 9 lg 10 alusel, kui

  • veevaru ei ole piisav või ohustab vee erikasutus otseselt inimese tervist või keskkonda;
  • suubla või põhjaveekihi seisundit halvendatakse ulatuses, mis muudab need kasutamiskõlbmatuks;
  • taotletav tegevus ei ole kooskõlas õigusaktidega;
  • loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media