Language switcher

You are here

Vee erikasutusloa muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutusluba muudetakse VeeS § 10 ülamärkega 1 kohaselt, kui:

 • vee erikasutaja nimi või ärinimi, isikukood või ettevõtja registrikood, aadress või kontaktinfo või vastutava isiku nimi on muutunud;
 • vee erikasutusloa kehtestatud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi vee erikasutusloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse;
 • vee erikasutusloaga määratud tegevusest tulenev keskkonnamõju võib põhjustada kahjulikke keskkonnamuutusi, mistõttu muudetakse vee erikasutusloa nõudeid;
 • õnnetuste vältimiseks tuleb kasutada muid meetmeid, kui vee erikasutusloaga on määratud;
 • vee erikasutusloa omaja on esitanud selleks põhjendatud taotluse;
 • vee erikasutuses kasutatav tehnoloogia, seade või kemikaal on oluliselt muutunud ja seetõttu tuleb muuta vee erikasutusloa nõudeid;
 • muutub reoveekogumisala, reoveepuhasti või muu reostusallika reostuskoormus.
 • kui avalik huvi selle muutmiseks kaalub üles isiku usalduse.

 

Vee erikasutusloa muutmiseks esitab vee erikasutaja Keskkonnaametile kirjaliku taotluse e-postiaadressil: info@keskkonnaamet.ee või aadressil Narva maantee 7a, Tallinn 15172, milles sisaldub:

 • vee erikasutaja nimi või ärinimi,
 • taotluse esitamise kuupäev ja vee erikasutaja allkiri;
 • vee erikasutusloa nimi ja number, mille muutmist taotletakse;
 • muutmise ettepanek;
 • muutmise ettepaneku põhjendus
 • muutmise vajalikkust tõendavad materjalid.

Vee erikasutusloa andja otsustab muutmise ettepanekut arvestades, kas vajalik on vee erikasutusloa muutmine või uue vee erikasutusloa andmine kahe kuu jooksul vee erikasutusloa muutmise nõuetekohase taotluse registreerimise kuupäevast.

 

Vee erikasutusluba tunnistatakse kehtetuks VeeS § 9 lg 11 alusel, kui selle saanud:

 • isik ei täida vee erikasutusloale kantud nõudeid;
 • isiku tegevuses ilmnevad VeeS § 9 lg 10 nimetatud asjaolud.


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media