Language switcher

You are here

Keskkonnaloa muutmine, peatamine ja kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (veeloa) muutmine

Vee erikasutuse keskkonnaloa (edaspidi ka kui veeloa) muutmiseks tuleb esitata Keskkonnaametile vastav taotlus Keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS.

Vee erikasutuse keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõiv lähtuvalt riigilõivuseadusest § 136 märkega 2. Riigilõivudest saab lähemalt lugeda riigilõivude rubriigist.

Vee erikasutuse keskkonnaluba ehk veeluba muudetakse KeÜS § 59 lg 1 ja 2 kohaselt, kui:

  • loa omaja taotleb KeÜS § 53 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud andmete muutmist, sealhulgas loa alusel kasutatava ehitise või tegutseva käitise võõrandamise korral;
  • seire tulemusel või muul viisil selgub, et keskkonnaloaga lubatud tegevusega kaasneb keskkonnaoht või oluline keskkonnahäiring ning huvi keskkonnaloa muutmata jätmiseks ei ole ülekaalukas;
  •  ilmneb, et luba oli selle andmise ajal õigusvastane;
  •  KeÜS § 53 lõike 1 punktides 5–11 nimetatud tingimuse aluseks olnud õigusnorm on kaotanud kehtivuse;
  • muutub loa omaja keskkonnaloa alusel toimuv tegevus, kasutatav tehnoloogia või muutuvad seadmed.

Keskkonnaloa kehtetuks tunnistamine

Vee erikasutuse keskkonnaluba tunnistatakse kehtetuks  KeÜS § 62 lg 2 ning VeeS 194 lg 2 alusel, kui:

  • veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse heitvett;
  • majanduslikult olulise vees kasvatatava liigi kaitseks määratud alale või veehaarde sanitaarkaitsealale juhitakse ohtlikke aineid;
  • põhjavee võtmisel ületatakse kehtestatud põhjaveevaru või põhjustatakse põhjavee liigvähenemist;
  • tegevus on halvendanud vee seisundit ning see halvenemine ei ole kooskõlas KeÜS §-des 39-42 sätestatud nõuetega veekaitse eesmärkide saavutamise erandite kohta;
  • joogiveeks kasutatavas pinna- ja põhjavees on ohtlikke aineid üle kvaliteedi piirväärtuse.

 


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media