Language switcher

You are here

Seisukoha andmine eelhinnangute eelnõudele

Kui tegevusloa andja või strateegilise planeerimisdokumendi (nt planeeringu) koostamise korraldaja annab eelhinnangu ja kaalub keskkonnamõju hindamise (KMH) või keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamise vajalikkust, peab ta küsima asjaomaste asutuste seisukohta eelhinnangu ja KMH/KSH algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõule. Ehk siis, otsustaja saab KMH või KSH algatamise või algatamata jätmise otsuse teha pärast seda, kui tal on olemas asjaomaste asutuste seisukohad. Seisukoha küsimise eesmärk on, et otsustamisel oleks kaalutud kõiki olulisi mõjusid.

Keskkonnaametilt seisukoha küsimine

Asjaomaste asutuste hulka kuulub alati Keskkonnaamet või Keskkonnaministeerium. Keskkonnaministeeriumi seisukohta tuleb küsida, kui kavandatava tegevusega või strateegilise planeerimisdokumendiga võib kaasneda piiriülene keskkonnamõju või kui tegevusloa andja või strateegilise planeerimisdokumendi kehtestaja on Riigikogu, Vabariigi Valitsus või ministeerium. Kõigil teistel juhtudel on asjaomaseks asutuseks Keskkonnaamet.

Enamikel juhtudel piisab KMH tasandil ning teema- ja detailplaneeringute korral sellest, kui pöörduda Keskkonnaameti poole. Samas on olukordi, kus asjaomaste asutuste hulka kuuluvad mõlemad – nt, kui tegemist on piiriülese mõju hindamisega (kaasatav: Keskkonnaministeerium) ning kavandatav tegevus avaldab eeldatavalt ka mõju Natura 2000 võrgustiku alale (kaasatav: Keskkonnaamet).

Keskkonnaametile tuleb seisukoha andmiseks saata:

  • kaaskiri-taotlus;
  • eelhinnangu eelnõu;
  • KMH/KSH algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu.

Keskkonnaamet analüüsib taotluse läbivaatamisel, kas eelhinnangu eelnõus on kõik olulised aspektid arvesse võetud ning kas KMH või KSH algatamine on vajalik või mitte. Keskkonnaamet annab hinnangu lähtudes oma pädevusest, seega arvestades mõju looduskeskkonnale. Lõpliku eelhinnangu andmisel ja KMH/KSH algatamise või algatamata jätmise otsust tehes peab silmas pidama asjaomaste asutuste seisukohta.

Kui eelhinnangut ei pea andma, nt KMH või KSH on kohustuslik, siis ei pea Keskkonnaametiga konsulteerima.

KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kooskõlastamine

Kui kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada Natura 2000 võrgustiku ala, kaitseala, hoiuala, püsielupaika või kaitstavat looduse üksikobjekti, tuleb KMH algatamata jätmise otsuse eelnõu kooskõlastada Keskkonnaametiga (keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 11 lõige 10).

Sellisel juhul Keskkonnaameti poole pöördudes on mõistlik taotleda ühekorraga seisukohta ja kooskõlastust eelhinnangu ning KMH algatamata jätmise eelnõule.

KSH korral analoogne kooskõlastamise kohustus puudub.

Vana talukoha taastamine kaitsealal
Vana talukoha taastamisel kaitsealal tuleb samuti keskkonnamõjudega arvestada. Foto: Toomas Kalda


About Estonia

Get closer acquainted with Estonia, coming here for a visit, studies, business or investments!

Estonian Official Gateway

Get closer acquainted with Estonia and see what are the most important facts and main areas of activity here.

Digital Society

Estonia has
transformed itself into
one of Europe’s business success stories of the last decade, mainly thanks to the sophisticated e-solutions available here.

Follow our updates in social media