Jäätmete riikidevahelise veo luba

Jäätmeid veetakse üle riigipiiri kooskõlas Eesti Vabariigi suhtes jõustunud välislepingutega ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006/EÜ jäätmesaadetiste kohta sätestatud korras. Ohtlikke jäätmeid ja välislepinguga reguleeritavaid jäätmeid võib sisse, välja ja läbi vedada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 1013/2006/EÜ sätestatud korras väljaantud jäätmete riikidevahelise veo loa alusel. Jäätmete väljaveoloa saamiseks tuleb  väljaveo organiseerijal Keskkonnaametile esitada määruse 1013/2006 kohane taotlus.

Volitatud asutus (Competent authority) Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 1013/2006/EÜ mõistes on Keskkonnaamet.

Määruse 1013/2006 artikli 50 lõike 2a kohaselt koostab iga liikmesriik tema geograafilist territooriumit hõlmava kava jäätmesaadetistega seotud käitluskohtade, ettevõtjate, vahendajate ja edasimüüjate ning teostatava taaskasutamise või kõrvaldamise kontrollide jaoks. Kontrollikava (498.79 KB, PDF) on koostatud Keskkonnainspektsiooni ning Maksu- ja Tolliameti poolt koostöös Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga.

Jäätmeveo loa taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 220 eurot.

Keskkonnaametis väljaantud jäätmete riikidevaheliste veolubade (558.63 KB, PDF)nimekiri on leitav siit (558.77 KB, PDF), andmed on 16.06.2020 seisuga.

Piiriülese või Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise veoga tegelev jäätmevedaja peab omama jäätmeluba või registreerimistõendit sõltumata sellest, kas veetavad jäätmed on vastavalt jäätmeseaduse § 14 lõikele 3 tema valduses või mitte. Jäätmesaadetisega peab kaasas olema jäätmeluba või registreerimistõend või nende koopia esitamiseks vajaduse korral pädevale asutusele või tolliametnikule.

Riikidevahelise jäätmesaadetise saatmist korraldav isik või jäätmete vastuvõtja Eestis peab esitama Keskkonnaametile või tema volitatud asutusele kolme päeva jooksul pärast jäätmete saabumist jäätmekäitluskohta, kus taaskasutus- või kõrvaldamistoiming toimub, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1013/2006 artikli 18 lõikes 1 nimetatud jäätmesaadetisega kaasneva ja määruse VII lisale vastava jäätmesaadetise kohta teavet sisaldava dokumendi. Keskkonnaametile edastataval dokumendil peab olema jäätmekäitleja kinnitus jäätmete kättesaamise kohta.

Kontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendid Lisa IB edastamiseks Keskkonnaametile palume kasutada e-posti aadressi movementdocuments@keskkonnaamet.ee.

Mittekontrollitavate jäätmesaadetiste saatedokumendi Lisa VII edastamiseks Keskkonnaametile palume kasutada aadressi annexVII@keskkonnaamet.ee.

 

Õigusaktid

Vormid

Juhendid

Ohtlikud jäätmed

Ohtlike ja muude jäätmete rahvusvaheline vedu toimub vastavalt Baseli konventsiooni ja "Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR)" nõuetele. Selleks, et saada luba ohtlike jäätmete sisse-, välja- või läbiveoks, tuleb esitada taotlus/teatis vastavalt jäätmeseadusesele ning Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 1013/2006 jäätmesaadetiste kohta.

Tagasiside

Kui Teil on ettepanekuid, häid sõnu või kriitikat seoses antud teenusega, siis palume anda tagasisidet.

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.