KOVide jäätmehooldus

Riigi jäätmekava 2014-2020

Riigi jäätmekava on Eesti jäätmehooldust korraldav ja suunav valdkonna strateegiline arengukava. Selle peamine eesmärk on korrastada ning korraldada jäätmehooldust süsteemselt kõigil valdkonna tasanditel. Arengukava ühtlustab eesmärgid riigi kui terviku jaoks, seab sihid ja ülesanded kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, tootjatele ja elanikkonnale. Jäätmekava strateegiline eesmärk on jäätmehierarhia põhimõtte rakendamine. Sealjuures on rõhk eelkõige jäätmetekke ja majanduskasvu omavahelise seose katkestamiseks vajalike meetmete välja töötamine.

Riigi jäätmekava 2014- 2020 ning kõik seonduvad materjalid leiate Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

Foto: Keskkonnaministeerium

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava

Kohaliku omavalitsuse jäätmekava on kohaliku tasandi jäätmehoolduse arengudokument. Jäätmekava koostamisel ja uuendamisel tuleb juhinduda riiklikust arengukavast ning seada kohalikul tasandil jäätmevaldkonna arendamise eesmärgid ning paika panna tegevuskava.

Riigi jäätmekava eesmärkideks on jäätmetekke vähendamine, ringlussevõtu suurendamine ning jäätmetest tuleneva keskkonnariski vähendamine. Kohalikul tasandil tähendab see eelkõige panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ning jäätmete liigiti kogumise arendamisse. Sealhulgas nõuavad erilist tähelepanu biolagunevad jäätmed kuna nii köögi- ja sööklajäätmete kui ka aia- ja haljastusjäätmete liigiti kogumine ei ole seniajani enamikes omavalitsustes veel toimima hakanud.

Jäätmekavas tuleb kindlasti tuua välja tähtajad kõikide jäätmete liigiti sortimise ja arendamise kohta, mis on välja toodud Keskkonnaministri 16.01.2007 määruses nr 4 „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ (edaspidi sortimismäärus).

Sortimismääruse § 3 lg 2 kohaselt tuleb olmejäätmete sortimisel tekkekohas liigiti koguda vähemalt järgmised jäätmeliigid vastavalt jäätmenimistu jäätmeliikide või alajaotiste koodidele:
1) paber ja kartong (20 01 01);
2) plastid (20 01 39);
3) metallid (20 01 40);
4) klaas (20 01 02);
5) biolagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 01);
6) biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed (20 01 08);
7) bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastujäätmed (20 02 02, 20 02 03);
8) pakendid (15 01), sealhulgas
a. paber- ja kartongpakendid (15 01 01),
b. plastpakendid (15 01 02),
c. puitpakendid (15 01 03),
d. metallpakendid (15 01 04),
e. komposiitpakendid (15 01 05),
f. klaaspakendid (15 01 07),
g. tekstiilpakendid (15 01 09) ja
h. muud jäätmeseaduse §-s 7 esitatud olmejäätmete mõistele vastavad pakendid;
9) puit (20 01 38);
10) tekstiil (20 01 10, 20 01 11);
11) suurjäätmed (20 03 07);
12) probleemtoodete jäätmed (20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 34, 20 01 35*, 20 01 36);
13) ohtlikud jäätmed (jäätmenimistu alajaotises 20 01 tärniga „*” tähistatud jäätmed) ning olmes tekkinud ohtlikke aineid sisaldavad või nendega saastunud pakendid jäätmekoodiga 15 01 10*.

 

Jäätmehoolduseeskiri

Jäätmeseaduse § 71 kohaselt tuleb jäätmehoolduse korraldamiseks kohaliku omavalitsuse üksuses kehtestada volikogu määrusega jäätmehoolduseeskiri. Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse detailsemad nõuded, mil viisil peavad jäätmetekitaja ja jäätmekäitleja jäätmeid kokku koguma ja käitlema. Kohalik omavalitus peab määrama näiteks nõuded kogumisviiside ja -mahutite kohta, korraldatud jäätmeveoga seoses tuleb kehtestada tingimused jäätmeveo piirkonna suuruse ja veetavate jäätmeliikide kohta.

 Jäätmehoolduseeskirjaga kehtestatakse järgmised nõuded:
 1) jäätmekäitluse ja jäätmete hoidmise korralduse ning sellega seotud tehnilised nõuded, nagu kogumismahutite tüüp, materjal, suurus, mahutite alus ja paiknemine, ühiste kogumismahutite kasutamine;
 2) jäätmetest inimeste tervisele ja keskkonnale tuleneda võiva ohu vältimise, või kui see ei ole võimalik, siis vähendamise meetmed, sealhulgas olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusalalt vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja hajaasustusalalt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Tiheasustusalalt, kus biojäätmete kompostimine on jäätmetekke kohas tagatud, võib olmejäätmeid regulaarselt ära vedada üks kord 12 nädala jooksul;
 21) biojäätmete kompostimise nõuded;
 3) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil jäätmeveo piirkondade loetelu, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on kohustuslik;
 4) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata jäätmete käitlemise nõuded;
 5) elanikelt kodumajapidamises tekkivate ohtlike jäätmete kogumise ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõtjale üleandmise korra;
 6) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise korra;
 7) korraldatud jäätmeveoga hõlmamata ehitus- ja lammutusprahi käitlemise nõuded;
 8) jäätmete kogumiskoha või -kohad, kuhu tuleb korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed nende edasivedamiseks toimetada;
 9) järelevalve korralduse jäätmekäitluse üle kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil;
 10) kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil asuvate jäätmekäitluskohtade, välja arvatud prügila järelhoolduse nõuded;
 11) jäätmete liigiti kogumise ja sortimise arendamise nõuded koos tähtaegadega jäätmeliikide kaupa;
 12) jäätmete kogumise korraldus hajaasustusalal;
 13) suurjäätmete kogumiskohad, mis asuvad jäätmevaldajast maksimaalselt 15 kilomeetri kaugusel.

Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmehoolduseeskirja eelnõu tuleb esitada arvamuse saamiseks Keskkonnaametile, tervishoiuteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord Terviseametile ja veterinaarteenuste osutaja jäätmete käitlemise kord maakonna veterinaarkeskusele.

 

Abimaterjalid

Abimaterjalid kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirja koostamiseks

Abimaterjalid kohaliku omavalitsuse jäätmekava koostamiseks

  • Jäätmekava koostamise juhendmaterjal (2014, eesti keeles (338.55 KB, PDF)). Versioon 3, uuendatud 08.01.2016; 
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2012, inglise keeles (PDF));
  • Jäätmekava koostamine, metoodiline juhend (2003, eesti keeles (PDF)).

2018. aastal toimunud seminaride materjalid

2017. aasta oktoobris toimunud seminaride materjalid

2016. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2016. aasta septembris neli seminari teemal „Jäätmete liigiti kogumise edendamine kohalikus omavalitsuses“.

2015. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2015. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati Keskkonnaministri määruse „Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused“ muutmisest tulenevaid uusi kohustusi kohalikele omavalitsustele.

2014. aasta septembris toimunud seminaride materjalid

Keskkonnaamet korraldas koostöös Keskkonnaministeeriumiga 2014. aasta septembris viis seminari, kus tutvustati valdkondlikku arengukava "Riigi jäätmekava 2014-2020".

 

 

 

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.