Radooni mõõtmine

Inimesed, kes on huvitatud oma kodus või töökohas radoonitaseme mõõtmisest siseruumides, saavad tellida selle teenuse Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnast.

Võimalik on tellida pikaajaline mõõtmine detektoritega (mõõteperiood vähemalt 2 kuud) või lühiajaline mõõtmine radoonimonitoriga (mõõteperiood kuni 7 päeva).

Pikaajaline mõõtemeetod on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud (tunnistus nr L175) (PDF).

Pinnase radoonitaseme mõõtmise teenust Keskkonnaamet ei osuta.

 

Hinnakiri (vt. punktid 4 ja 4.1 - pikaajaline ja p. 3 lühiajaline mõõtmine)

 

Mõõtmise tellimisel:

1. Tutvuge lisainfoga antud lehekülje lõpus, et otsustada, millist mõõtmist täpselt vajate. Vajadusel konsulteerige Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna peaspetsialistiga, kes nõustab mõõtemeetodi valikul (e-post: alar.polt@keskkonnaamet.ee; tel: 664 4912 või 5303 5703).

2. Tellimuse esitamiseks täitke vastav tellimusvorm ja saatke see e-posti teel aadressile alar.polt@keskkonnaamet.ee või tavapostiga Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonnale (Kopli 76, 10416 Tallinn).

  • Pikaajalise mõõtmise tellimusvorm: docx (DOC)
  • Lühiajalise mõõtmise tellimusvorm: docx (22.7 KB, DOCX), pdf (243.81 KB, PDF)

3. Tellimuse saamisel võetakse Teiega ühendust ja lepitakse kokku mõõtmise aeg. Lühiajalise meetodi (kuni 7 päeva) tellimise korral võetakse Teiega ühendust esimesel võimalusel. Pikaajalise mõõtmise (vähemalt 2 kuud) korral allolevas tabelis märgitud ajaperioodil (juhul, kui olete edastanud meile oma e-posti aadressi, saadame sellele kinnituse tellimuse kohalejõudmisest).

4. Mõõtetulemused ja arve edastatakse e-posti teel, kui pole kokku lepitud teisiti. Arve väljastatakse pärast mõõtmiste teostamist. Mõõtetulemused väljastatakse radoonimonitori või detektorite kliima- ja kiirgusosakonda tagasi saabumise hetkest ja arve tasumisest kuni 3 nädala jooksul (lühiajalise meetodi korral ühe nädala jooksul). Pikaajalise mõõtmise korral loetakse tagasi jõudmise hetkeks tabelis toodud detektorite kliima- ja kiirgusosakonda tagasi saabumise kuupäeva.

  • Pikaajaliste mõõtmiste läbiviimine toimub järgnevas tabelis toodud ajaperioodidel:

Tellimuste vastuvõtmine

Tellijatega ühendust võtmine ja detektorite väljastamine

Detektorite tagasi saabumine kliima- ja kiirgusosakonda

Mõõtetulemuste väljastamine

Kuni 19.10.20

20.10.20 – 26.10.20

Hiljemalt 13.01.21

Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*

20.10.20 – 28.12.20

29.12.20 – 04.01.21

Hiljemalt 17.03.21

Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*

28.12.20 – 15.02.21

16.02.21 – 22.02.21

Hiljemalt 14.05.21

Kolme nädala jooksul eelmises tulbas märgitud kuupäevast*

*Tingimusel, et teenuse eest tasutud summa on laekunud vähemalt kolm tööpäeva enne nimetatud tähtaega. Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakond jätab endale õiguse muuta tabelis toodud kuupäevi ning teavitab muudatustest tellijaid.

Võimalus on jätta detektorid mõõtma ka kaheks või kolmeks mõõtetsükliks ehk ligikaudu 4 kuuks või ligikaudu 6 kuuks. Mida pikem periood, seda lähedasem on mõõtetulemus radoonikontsentratsiooni aasta keskväärtusele. Pikema mõõteperioodi soovi palume see tellimusvormil ära märkida! Mõõtmise hind ei sõltu mõõteperioodi pikkusest.

  • Neljakuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 19. oktoobriks ja detektorid tagastada 2. mõõtetsükli lõpuks ehk 17. märtsiks või esitada tellimus 2. mõõtetsükliks ehk 28. detsembriks ja detektorid tagastada 14. maiks.
  • Kuuekuulise mõõteperioodi soovi korral tuleb tellimus esitada 1. mõõtetsükliks ehk 19. oktoobriks ja detektorid tagastada 3. mõõtetsükli lõpuks ehk 14. maiks.

Kontaktisik: Alar Polt, Keskkonnaameti kiirgusseire büroo peaspetsialist, 66 44 912 ja 5303 5703, alar.polt@keskkonnaamet.ee.

 

Lisainfo

Radoonikontsentratsiooni mõõtmiseks siseruumides võib kasutada nii pikaajalist kui ka lühiajalist meetodit. Kliima- ja kiirgusosakond pakub mõlemat meetodit. Õhu radoonisisalduse aasta keskväärtuse hindamiseks sobib pikaajaline meetod. Keskkonnaameti poolt kasutatav pikaajaline mõõtemeetod on Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt akrediteeritud.

  • Radooni mõõtmise meetodid:

1. Pikaajaline meetod, tavaliselt 2 detektoriga. Foto autor: Alar Polt

 

 

 

 

 

 

Tegemist on standardile EVS-ISO 11665-4:2014 vastava meetodiga. Meetod on kasutatav radoonisisalduse aasta keskväärtuse hindamiseks. Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna pikaajaline radoonimõõtmine on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt (tunnistus L175 (PDF)). Mõõdetavale objektile paigaldatakse vähemalt kaheks kuuks kaks detektorit (fotol). Kahe detektori kasutamine on enamasti piisav, et mõõta radooni tase korteris, eramajas ja teistes kuni 200 m² pindalaga hoonetes. Suuremate hoonete korral (koolid, tööstushooned, büroohooned jmt) võib mõõtmisteks vaja minna suuremat arvu detektoreid. Vajaminevate detektorite täpne arv on soovitatav välja selgitada koostöös kliima- ja kiirgusosakonna spetsialistiga. Detektorite arv tuleb märkida ka tellimusvormile ja vastavalt muuta mõõtmise maksumust. Kogumaksumus on detektorite arv korrutatud 25,50 euroga.

CR-39 tüüpi plastikmaterjalist detektor asub mitteõhutiheda korgiga topsikeses (d=2,5 cm; h=5,5 cm). Radooni lagunemisel tekkiv alfakiirgus tekitab plastiktükile alfaosakeste jäljed. Pärast mõõteperioodi lõppu töödeldakse detektoreid jälgede esiletoomiseks keemiliselt ning analüüsitakse mikroskoobi ja spetsiaalse arvutiprogrammi abil. Väljundparameetrina leitakse mõõteperioodi keskmine õhu radoonisisaldus.

Siseruumide radoonisisalduse mõõtmiseks kasutatavad detektorid on pakitud õhutihedasse alumiiniumkotti ning saadetakse tellijale posti teel (kui ei ole kokku lepitud teisiti) koos detektorite paigaldamise kirjaliku juhisega (PDF). Detektoreid on väga lihtne paigaldada ning need ei sega igapäevaelu. Pärast mõõteperioodi lõppu saadab tellija detektorid kliima- ja kiirgusosakonda tagasi posti teel või toob ise kohale. Pärast analüüsimist väljastatakse saadud tulemuste kohta mõõteprotokoll.

 

2. Lühiajaline meetod, radoonimonitoriga. Foto autor: Alar Polt

Tegemist on pidevmõõtmise meetodiga, mille korral paigaldatakse hoonesse kuni 7 päevaks radoonimonitor AlphaGuard (mõõtmed 33x23x12 cm, fotol), mis jälgib radoonikontsentratsiooni muutusi ajas. Aparaat registreerib kümne minuti või ühe tunni keskmisi tulemusi ning hiljem on võimalik mõõteandmete põhjal saada arvutiprogrammiga graafik radoonisisalduse muutumisest hoone siseõhus mõõteperioodi jooksul. Meetodit on soovitav kasutada eelkõige kindla töörežiimiga ventilatsioonisüsteemi efektiivsuse kontrolliks. Radoonitaseme aasta keskväärtuse hindamiseks ei ole meetod sobilik, kuna lühiajaliselt võib radoonitase ilmastikust sõltuvalt keskmisest tunduvalt erineda. Saadud tulemused annavad siiski viite radooniprobleemi esinemise või puudumise kohta hoone siseõhus. Radoonimonitori paigaldab hoonesse tellija ise vastavalt kliima- ja kiirgusosakonna spetsialisti poolt antud juhistele ning pärast mõõteperioodi lõppu toob aparaadi tagasi kliima- ja kiirgusosakonda (kui ei ole kokku lepitud teisiti). Aparaat asub transportimise ajal kohvris (mõõtmed 40x20x50 cm). Mõõtetulemuste kohta väljastatakse protokoll mõõteperioodi keskmise tulemuse ning radoonisisalduse kõikumist iseloomustava graafikuga. Mõõtmiste kvaliteet tagatakse seadme regulaarse kalibreerimise ja rahvusvahelistel võrdlusmõõtmistel osalemisega.

 

  • Mõõtemetoodika valikust

Radoonikontsentratsioon hoones varieerub ajas kuna nii radooni eraldumine maapinnast kui ka väljapääs ruumidest on seotud ilmastikutingimuste muutumisega. Lisaks mõjutavad radoonitaset hoones inimeste endi eluviis, näiteks see, kui tihti aknaid ja uksi avatakse. Seega tuleks võimalusel alati kasutada mõõtmiseks pikaajalist meetodit kestusega vähemalt 2 kuud. Pikaajalise mõõtmise tulemus võimaldab võrrelda seda aasta keskväärtusena antava viitetasemega, millest alatest tuleb kaaluda võimalusi õhu radoonisisalduse vähendamiseks. Lühiajalise mõõtemeetodi tulemused on usaldusväärsed mõõteperioodi kohta, kuid ei ole usaldusväärne võrrelda seda tulemust radoonitaseme aasta keskmise soovitusliku väärtusega. Nimetatud mõõtemeetod valida juhul, kui mõõtmisega on kiire (pooleliolev remont, kinnisvara kiire ost või müük vmt) ning võimalusel viia hiljem läbi radoonitaseme mõõtmine ka pikaajalise meetodiga. Mõõtmise meetodeid kirjeldab muuhulgas juhend Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (1.12 MB, PDF).

  • Millal ja kus radoonitaset mõõta?

Radoonitaset on soovitav mõõta kütteperioodil, kuna siis on soodustatud radooni majja imbumine ning saadav tulemus peegeldab eeldatavalt halvimat olukorda. Otstarbekas on mõõta radooni taset hoone esimesel korrusel (teatud juhtudel ka teisel korrusel) või keldrikorrusel, kui sealseid ruume kasutatakse elu- või tööruumidena. Kõrgematele korrustele radoon üldjuhul ei jõua ning seal probleemi enamasti ei esine. Mõõtmise ajal ei tule oma tavapärast eluviisi muuta - inimesed peaksid elama oma igapäevast elu ning kasutama ruume harjumuskohaselt.

 

  • Lekkekohtade avastamine

Kui hoones on tuvastatud radooni kõrge sisaldus, on võimalik välja selgitada potentsiaalsed radooni majja sisseimbumise kohad. Selleks on kliima- ja kiirgusosakonnal aparaat Atmos12, mille küljes olev sond võimaldab ruumides ringi liikudes jälgida radoonitaseme muutusi. Suurema õhuhulga analüüsimiseks lühikese aja jooksul on seadmes õhupump. Seade võimaldab kuvada ekraanile tulemusi iga 5 sekundi järel. Lekkekohtade kindlaksmääramine aitab efektiivsemalt rakendada kaitsemeetmeid radooni majja sisseimbumise tõkestamiseks.

 


Vaata lisaks:

 

Korduma kippuvad küsimused radooni kohta

Eestis läbiviidud radooniuuringud

Radooni aktiivsuskontsentratsiooni mõõtmine (1.12 MB, PDF)

Ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri 28.02.2019 määrus nr 19 „Hoone ruumiõhu radoonisisalduse ja hoone tarindi ehitusmaterjalidest siseruumidesse emiteerivast gammakiirgusest saadava efektiivdoosi viitetase“

Keskkonnaministri 30.07.2018 määrus nr 28 „Tööruumide õhu radoonisisalduse viitetase, õhu radoonisisalduse mõõtmise kord ja tööandja kohustused kõrgendatud radooniriskiga töökohtadel“

Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“

Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“ sätestavad, et ruumide siseõhu aasta keskmine radoonisisaldus peab olema väiksem kui 200 Bq/m³

Failid: 
KuupäevManusSuurusLaiendus
15.04.2021 - 02:32Microsoft Office document icon radoon-v-1_tellimus_pikaajaline.doc29 KBdoc

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.