Käitlemisload

Vastavalt atmosfääriõhu kaitse seadusele peab teatud fluoritud kasvuhoonegaase või osoonikihti kahandavaid aineid (FOKA) sisaldavad tooted, seadmed või süsteemid ning seotud käitlemistoimingud registreerima vastavas registris (FOKA register).

Mainitud käitlemistoiminguid on lubatud teostada vaid pädevust tõendavat dokumenti ja enamikel juhtudel ka käitlemisluba omavatel isikutel.

Teatud käitlemistoimingute jaoks on fluoritud kasvuhoonegaasidega tegutsevale isikule käitlemisloa omamine kohustuslik:

  1. Paiksete jahutus-, kliimaseadmete ja soojuspumpade paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine;
  2. Paiksete tuletõrjeseadmete paigaldamine, hooldamine, teenindamine, lekkekontrolli teostamine ja neist toodetest, seadmetest ja süsteemidest fluoritud kasvuhoonegaasi kogumine.

Tulenevalt Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 2015/2067 artikkel 3 lõike 3 punktist b ei ole käitlemisluba nõutud ettevõtetelt, kes tegelevad direktiiviga 2012/19/EL hõlmatud seadmetest (elektroonikajäätmetest) fluoritud kasvuhoonegaasi kogumisega, tingimusel, et sellised seadmed sisaldavad vähem kui 3 kg ja vähem kui 5 CO2-ekvivalenti fluoritud kasvuhoonegaasi ning kogumine toimub ruumides, mille kohta on jäätmeseaduse kohaselt antud jäätmeluba ning ettevõttes aine kogumisega tegelev isik on läbinud nimetatud määruse I lisa kohasele III kategooriale vastavaid miinimumoskusi ja -teadmisi käsitleva kursuse, mida tõendab jäätmeloa omaja väljaantud pädevuskinnitus.

Käitlemisloa taotlus esitatakse Keskkonnaametile elektrooniliselt majandustegevuse registri MTR kaudu. Loataotlust võib MTR-is koostada ja esitada selleks vastavat volitust omav isik. Taotluse vormid ja menetlemise sisulised reeglid on kehtestatud keskkonnaministri määrusega nr 70.

Loa taotluse esitamisel tuleb tasuda ka riigilõiv 270 eurot Rahandusministeeriumi arvele. Loa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 48 eurot.

Väljastatud käitlemisload on kättesaadavad majandustegevuse registris MTR.

Ettevõttele peab olema väljastatud käitlemisluba enne, kui teda saab FOKA registris seadme hooldajaks märkida, kui antud tegevuseks on käitlemisluba vaja. Luba võib olla väljastatud Eestis või teises EL liikmesriigis. Viimasel juhul peab loa omanik end Keskkonnaametis registreerima.

Juhendid MTR-i kasutamiseks:

Seadme käitlemistoimingute teostajal tuleb FOKA registrisse kanda seadmele teostatavad käitlemistoimingud (hooldustoiming, nt lekkekontroll, survetest).

Fluoritud kasvuhoonegaaside ja osoonikihti kahandavate ainete kohta saab täpset infot Keskkonnaameti keskkonnaosakonna kliima peaspetsialistilt.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.