Pädevust tõendavad dokumendid

Fluoritud kasvuhoonegaaside käitlemisega tegeleval isikul (hooldustööde teostajal) peab olema allpool toodud Euroopa Komisjoni määruste nõuetele vastav  töötaja sertifikaat või kutse- või osakutsetunnistus. Juhul kui isik on selle saanud Eestis, kantakse see SA Kutsekoja vastavasse kutse- ja osakutsetunnistuste registrisse, mis on avalik.

Kutsetunnistust fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpadega tegelemiseks on Eestis võimalik saada, läbides MTÜ Eesti Külmaliidu poolt korraldatud külmamehaaniku kutseeksami. Info koolituste ja kutseeksamite kohta on leitav MTÜ Eesti Külmaliidu kodulehelt. 

NB! Komisjoni määruses (EÜ) 2016/2067 viidatud I kategooria sertifikaat jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemiseks vastab Kutseregistris toodud Külmamehaanik II kategooriale (alates 2015 a aprillist väljastatav Külmamehaanik, tase 4) ning II kategooria sertifikaat vastab Kutseregistris toodud I kategooriale (alates 2015 a aprillist väljastatav Külmamehaanik, tase 4). 

Tuletõrjevaldkonnas on Eestis antav asjakohane tunnistus turvasüsteemide tehnik III osakutsetunnistus: fluoreeritud kasvuhoonegaase sisaldavate gaaskustutussüsteemide paigaldamine ja hooldamine (alates 2015 a jaanuarist väljastatav turvasüsteemide tehnik, tase 4 kompetents "Fluoreeritud gaase sisaldavate gaaskustutussüstemide paigaldamine ja hooldamine"). Kutset andev organ on Eesti Turvaettevõtete Liit.

Käitlemistoiminguid fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele paiksetele jahutus- ja kliimaseadmetele, soojuspumpadele ning tuletõrjesüsteemidele ja tulekustutidele tohivad teostada käitlemisluba omav ettevõtte töötajad, kes omavad eelnimetatud Komisjoni määruse (EÜ) nr 2015/2067 või nr 2015/2066 kohast töötaja sertifikaati, kutse-või osakutsetunnistust.
 


 

 Osoonikihti kahandavaid aineid tohib käidelda (hooldustöid teostada) isik, kes:

1) Omab fluoritud kasvuhoonegaaside alast ehk Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 2015/2067 kohast sertifikaati või kutse- või osakutsetunnistust. Juhul kui isik on selle saanud Eestis, kantakse see SA Kutsekoja vastavasse kutse- ja osakutsetunnistuste registrisse.

2) Vastab keskkonnaministri 02.05.2013 määrusele nr 13 „Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded“ (edaspidi määrus).
 

Määruse kohaselt tohib 3 kg ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid paikseid jahutus- ja kliimaseadmeid, soojuspumpasid või mahuteid käidelda isik, kes on:
a) lõpetanud kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli külmaerialal või
b) lõpetanud kõrgkooli soojusenergeetika või elektroenergeerika erialal või
c) vähemalt põhiharidusega, kuid saanud jahutus-ja kliimaseadmete või soojuspumpade käitlemise ja lekete vältimise koolituse ning omandanud kolm kilogrammi ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate jahutus-ja kliimaseadmete, soojuspumpade või mahutite käitlemise töökogemuse vähemalt üks aasta kestnud praktiseerimise käigus.

Kui 3 kg ja enam osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavaid seadmeid või tooteid käitlev isik ei ole kajastatud Kutsekoja registris (ei oma vastavat kutse- või osakutsetunnistust) ning soovib FOKA rgeistris käitlemistoiminguid registreerida, peab ta end esmalt registreerima Keskkonnaametis. Selleks esitab ta määruses nimetatud pädevust tõendava(d) dokumendi(d):
a) kõrgkooli, rakenduskõrgkooli või kutsekooli diplomi;
b) põhiharidust, asjaomast koolitust ning erialast töökogemust kinnitavad dokumendid
koos alloleva (digitaalselt) allkirjastatud avaldusega, et Keskkonnaamet saaks isiku kanda pädevate isikute nimistusse.

Osoonikihti kahandavat ainet sisaldava seadme FOKA registrisse kandmisel saab seadme käitlemistoimingute teostajaks (hooldajaks) valida Kutsekoja registrist või Keskkonnaameti poolt hallatavast nimistust pädevaid isikuid, kes saavad seejärel registrisse seadme käitlemistoiminguid kanda. Kui isik pole kantud kumbagi nimekirja, siis teda registris käitlemistoimingute teostajaks valida ei saa.


Teistes EL liikmesriikides väljastatud dokumendid

Vastavalt vastastikuse tunnustamise põhimõttele arvestab Eesti ka teistes EL liikmesriikides väljastatud käitlemislube, kutsetunnistusi ja sertifikaate, mis on välja antud Euroopa Komisjoni vastavate määruste alusel.

Kui teises liikmesriigis väljastatud dokumendiga isik soovib kanda andmeid FOKA registrisse või soovitakse isikut märkida käitlemisloa taotlusele, tuleb end esmalt Keskkonnaametis registreerida. Selleks tuleb isikul esitada Keskkonnaametile vastav (digitaalselt) allkirjastatud avaldus ning juurdekäivad dokumendid (tunnistus, sertifikaat vms). Viimased peavad olema tõlgitud eesti või inglise keelde, välja arvatud juhul, kui dokument on ingliskeelne. Tõlge peab olema vandetõlgi tehtud või notari kinnitatud. Pärast käitlemisloa või väljaõpet tõendava dokumendi registreerimist kantakse hooldaja Keskkonnaameti poolt hallatavasse avalikku elektroonsesse registrisse.

Avalduse vormid:

Eestikeelne avalduse vorm (33.5 KB, DOC) (word)

Application form in English (25.5 KB, DOC) (Word)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.