Maahooldus

Poollooduslikud kooslused

Eesti tänase maastikupildi oleme pärinud esivanematelt, kes on sajandeid oma kodukohta hoole ja armastusega kujundanud. Loodust tundes ja mõistes, temast sõltudes ja temaga arvestades on võimalik aastatuhandeid kesta. Loodusega ühte elades on eestlane rajanud oma kodu. Eluks tarvilikku hankides on ta kujundanud miljööväärtusi, mille hulgas on ka laialt levinud poollooduslikud kooslused – puisniidud, loopealsed, ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud, puiskarjamaad ning nõmmed.

Poollooduslikud ehk pärandkooslused on loodusliku elustikuga niiduelupaigad, mida on järjepidevalt niidetud või karjatatud. Lisaks kaunile maastikule iseloomustab neid suur taimede mitmekesisus, mis loob tingimused ka teiste liikide rohkuseks. Nii on Eestis poollooduslikud kooslused oluliseks kasvupaigaks ligi 700 taimeliigile, samuti paljudele putukatele, linnu- ja loomaliikidele.

Pärandkoosluste loodusväärtused säilivad ainult inimese kaasabil. Selleks, et liigirikkust säilitada või tõsta, tuleb alasid pidevalt hooldada – niita ja loomadega karjatada. Ilma niitmise või karjatamiseta niidud võsastuvad, kadastuvad, roostuvad ning neile omane liigikoosseis muutub ja väheneb.

Täpsemalt saab poollooduslike koosluste kaitse ja hoolduse kohta lugeda poollooduslike koosluste infovoldikust (1.06 MB, PDF).

Maahoolduse büroo vastutusalaks on nende koosluste hooldamise ja taastamise korraldamine, hooldustööde planeerimine ja lepingute sõlmimine alade taastamiseks.

Poollooduslike koosluste hooldamine - hooldamistoetus

Aastaid on väärtuslike alade hooldamise ja taastamise eest maksnud Keskkonnaministeerium loodushoiutoetusi. 2007. aastast alates makstakse poollooduslike koosluste hooldamise toetust Maaelu arengukava raames. Toetuse menetleja on PRIA

Poollooduslike koosluste taastamine - taastamistoetus

Loodushoiutoetust makstakse maa omanikule või rentnikule vastava määruse alusel poolloodusliku koosluse taastamiseks. 2017. aastal tõsteti looniitude, puisniitude, liigirikaste aruniitude ja nõmmeniitude toetusmäärasid 25%. 

Sõltuvalt poolloodusliku koosluse seisundist võib taastamine kesta 1-4 aastat. Taastamisele peab järgnema poolloodusliku koosluse hooldamine.

Poollooduslike koosluste taastamistoetuse taotlusi saab esitada jooksva aasta 22. maini Keskkonnaametile. Toetuse taotlemiseks tuleb pöörduda Keskkonnaameti vastava piirkonna maahoolduse spetsialisti poole.

Keskkonnaamet korraldab ka mitmeid koolitusi poollooduslike koosluste taastajatele ja hooldajatele. Koolituste ajad ja täpsem info on leitavad SIIT.


Hooldatud poollooduslik kooslus. Foto: Kaidi Silm

Poollooduslike koosluste taastamise lühijuhised
 
Looduskaitselised nõuded, mida tuleb poollooduslike koosluste taastamisel järgida loopealsete, puisniitude, aruniitude, nõmmeniitude, rannaniitude, luhaniitude ja soostunud niitude taastamisel on leitavad SIIT. (4.07 MB, DOCX)
 

Poollooduslike koosluste tegevuskava

Poollooduslike koosluste tegevuskava on koostatud poollooduslike koosluste elurikkuse säilitamiseks ja selleks kaitsemeetmete planeerimiseks aastateks 2014–2020. Tegevuskava annab ülevaate olemasolevast olukorrast, ohuteguritest, kirjeldab tegevuskavaga seatud eesmärgid aastani 2020 ja meetmed eesmärkide saavutamiseks.

Lae alla ka poollooduslike koosluste tegevuskava aastateks 2014-2020 (1.71 MB, PDF)  (659.45 KB, PDF)ja tegevuskava lisad:

  1. ülevaate kaardid (3.85 MB, ZIP),
  2. eesmärkide kaardikiht MapInfo formaadis (3.23 MB)
  3. poollooduslike koosluste üldiseloomustus (26.61 KB, ODT),
  4. poollooduslikel kooslustel taastamist ja rajamist vajava infrastruktuuri kaardikiht MapInfo formaadis (127.6 KB, ZIP).

Vaata ka liigikaitseliselt oluliste rannaalade kaardikihti MapInfo formaadis (905.14 KB, ZIP) ja liigikaitseliselt oluliste rannaalade veebikaarti .

 


Haavakannu puisniit. Foto: Kristiina Jürisoo

 
Poollooduslike koosluste hoolduskavad

Keskkonnaameti, eriala spetsialistide ning teadlaste koostöös on välja töötatud poollooduslike koosluste hoolduskavad. Need sisaldavad olulist informatsiooni erinevate elupaigatüüpide kaitseväärtuste ning hooldamis ja taastamisvõtete kohta.

 

  •  
 
Käimasolevad projektid poollooduslikel kooslustel
 
LIFE to alvars ehk Elu loopealsetele

Projekti LIFE to alvars on LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks on 2500 hektari loopealsete karjamaade taastamine Saaremaal, Muhumaal, Hiiumaal, Läänemaal ja Pärnumaal.

Täpsem info projekti kodulehelt või projektikoordinaatorilt Annely Holmilt, annely.holm@keskkonnaamet.ee, +372 511 6738. 


Loopealne karjamaa. Foto: Aveliina Helm

Lõppenud projektid poollooduslikel kooslustel
 
URBANCOWS ehk Linnalehmad

Projekt URBANCOWS oli aastatel 2012-2016 LIFE+ Nature fondi ja SA KIK poolt rahastatud projekt, mille eesmärgiks oli 250 hektari rannaniitude taastamine Pärnu rannaniidu looduskaitsealal. 

Täpsem info projekti kodulehel.


Pärnu rannaniidu looduskaitseala. Foto: Mati Kose 

Planeeritavad projektid poollooduslikel kooslustel
 
Puisniitude taastamine

Keskkonnaamet esitas 30.01.2019 Euroopa Komisjonile LIFE+ programmi puisniitude taastamise projekti "WOODMEADOWLIFE". Projekti eesmärk on taastada uusi alasid ja parandada täna hoolduses olevate puisniitude elupaiga kvaliteeti kokku 700 hektaril, väärtustada meie esivanemate pärandit ning luua jätkusuutlikud lahendused alade hooldamiseks. Ettevalmistustööd projektis osaleda soovijate väljaselgitamiseks algasid juba 2015. aastal koostöös Pärandkoosluste Kaitse Ühinguga. Täpsem üleskutse ja projekti tutvustav info maaomanikele on leitav siit (35.5 KB, DOC)

Projekti tegevused on planeeritud eramaadel ning projektis on plaanis nii praktilised tegevused (puisniitude taastamine, teede remont, infomaterjalide koostamine) kui koostöö maaomanike ja hooldajatega ning avalikkuse teadlikkuse tõstmine puisniitude loodus- ja kultuuripärandist ning nende kaitsest ja majandamisest.

Kõrge taastamispotentsiaaliga alad on valitud koostöös ekspertidega ning eelvaliku alad asuvad nii Saaremaal, Hiiumaal, Pärnumaal, Läänemaal, Lääne-Virumaal, Raplamaal, Tartu- ja Valgamaal. Eesti ülevaatliku kaardi projektialadest leiab siit. (63.47 KB, JPG)

Positiivse vastuse korral algavad tegevused sügisel 2019 ning projekti kestus on 5 aastat. Projekti partnerid on MTÜ Pärandkoosluste Kaitse Ühing, Eestimaa Looduse Fond ning Tartu Ülikool.

Keskkonnaamet pöördub planeeritavatel taastamisaladel jäävate maaomanike poole, et selgitada välja valmisolek projektis osaleda. Nõusolekut puisniidu taastamiseks on võimalik anda ka e-posti teel. Täida sobiv vorm ning edasta see piirkondlikule maahoolduse spetsialistele või kaidi.silm@keskkonnaamet.ee

VORM 1 (18.05 KB, RTF)- maaomaniku nõusolek osalemiseks looduskaitseliste tööde teostamisel (viin ise tööd läbi)

VORM 2 (19.69 KB, RTF)- nõusolek, et Keskkonnaamet korraldab looduskaitselised tööd

VORM 3 (17.34 KB, RTF)- volitus kolmandale isikule looduskaitseliste tööde läbiviimiseks

Projekti mitte rahastamise korral on võimalik puisniidu taastamine korraldada loodushoiutoetuse abil.

Hooldatud puisniit. Foto: Kaidi Silm

 

 

 

Riigikontrolli kontrolliaruanne "Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks"

31.03.2015 avalikustas Riigikontroll kontrolliaruande "Riigi tegevus looduskaitse korraldamisel poollooduslike koosluste säilimise tagamiseks (1.12 MB, PDF)". Aruandes on kajastatud Keskkonnaameti kommentaarid Riigikontrolli poolt tehtud soovitustele. Keskkonnaameti kommentaaridega on võimalik tutvuda ka siin (56.9 KB, PDF).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.