Sa oled siin

Riigilõivud

Riigilõivud

Keskkonnaamet on kohustatud võtma riigilõivu alltoodud tegevuste korral:

Riigilõivu tasumine pangaülekandega

Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumile enne Keskkonnaametile loa taotluse esitamist. Esitades taotluse keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, saab riigilõivu tasuda seal. Riigilõivu tasumata jätmisel võib Keskkonnaamet jätta taotluse läbi vaatamata või määrata esimesel võimalusel tähtaja riigilõivu tasumiseks. Riigilõivu määrad on sätestatud riigilõivuseaduses (RLS).

Saaja nimi: Rahandusministeerium
Saaja konto:    
Luminor Bank EE701700017001577198 (SWIFT: NDEAEE2X)
SEB Pank EE891010220034796011 (SWIFT: EEUHEE2X)
Swedbank EE932200221023778606 (SWIFT: HABAEE2X)

Viitenumbrid:

2900081677

Jahipiirkonna kasutusõiguse loa ja jahipiirkonna piiride muutmise taotluse läbivaatamine (alus: jahiseadus ja RLS § 97 - 971)

2900081703

Geneetiliselt muundatud organismi keskkonda viimise ja turustamise taotluse läbivaatamine ning jäätmete riikidevahelise veoloa taotluse menetlemine (alus: jäätmeseadus, looduskaitseseadus ja RLS § 96 ja § 100)

2900081680

Keskkonnakompleksloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine (alus: tööstusheite seadus ja RLS § 124)

2900081693

Keskkonnaloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine (alus: keskkonnaseadustiku üldosa seadus ja RLS § 136 priim 2); Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme ja süsteemi käitlemise luba (alus: atmosfäriõhukaitse seadus ja RLS § 136); Kiirgustegevusloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine (alus: kiirgusseadus ja RLS § 131); Kiirguseksperdi tunnistuse taotluse läbivaatamine (alus: kiirgusseadus ja RLS § 132).

Riiklike tegevuslitsentside ja tegevuslubade väljastamine (alus: metsaseadus, taimede paljundamise ja sordikaitse seadus, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus)

2900081651

Metsapuu seemne sertifitseerimise ja pakendamise toimingud (alus: taimede paljundamise ja sordikaitse seadus ja RLS § 134-135)

2900081664

Maavara geoloogilise uuringu loa andmise, muutmise ja ümberregistreerimise taotluse läbivaatamine (alus: maapõueseadus ja RLS § 136 priim 1)

Selgitusse tuleb märkida (alus: RLS § 9 lg 4):

  • toimingu nimetus, mille eest riigilõiv tasutakse või viide riigilõivuseaduse riigilõivumäära kehtestavale sättele;
  • riigilõivu tasumisel teise isiku eest märgitakse ka selle isiku nimi, kelle eest makstakse.

NB! Selgituse tekst peab olema kirjutatud ladinakeelsete tähtedega. Tasumisel pangaülekandega välisriigis asuvast pangast kohustub makse sooritaja kandma kõik ülekandega seotud kulud (alus: RLS § 10 lg 1).

Täiendavat infot riigilõivude tasumise kohta riigieelarvesse leiab ka Rahandusministeeriumi kodulehelt.

Riigilõiv keskkonnakompleksloa andmisel ja muutmisel

RLS § 124.  Keskkonnakompleksloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Keskkonnakompleksloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu:
  1) 1640 eurot, kui taotleja on samal ajal A-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  2) 1520 eurot, kui taotleja on samal ajal B-kategooria suurõnnetuse ohuga ettevõte kemikaaliseaduse tähenduses;
  3) käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 nimetamata juhul 1240 eurot.

  (2) Keskkonnakompleksloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 620 eurot.

RLS § 281.  Keskkonnaameti toimingu eest riigilõivu tasumisest vabastamine

(1) Riigilõivu ei võeta, kui keskkonnaloa või keskkonnakompleksloa muutmine otsustatakse KeÜS § 59 lõikes 5 või MaapS § 66 lõikes 3 sätestatud juhul avatud menetluseta.

Alates 01.07.20 ei ole riigilõivu KeA algatatud muutmistel, kontrollidel ega KeÜS § 59 lg 5 mitteavatud menetlustel.

Riigilõiv keskkonnaloa andmisel ja muutmisel

RLS § 1362.  Keskkonnaloa andmise ja muutmise taotluse läbivaatamine

  (1) Keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu lähtuvalt taotletavast tegevusest järgmiselt:
  1) vee erikasutus – 520 eurot;
  2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku – 520 eurot;
  3) jäätmete käitlemine – 520 eurot, kui käideldakse ohtlikke jäätmeid – 780 eurot;
  4) maavara kaevandamine – 1000 eurot.

  (2) Keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast.

  (3) Kui keskkonnaloa muutmisel taotletakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse lisamist keskkonnaloale, tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras ja ei rakendu käesoleva paragrahvi lõige 2.

  (4) Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing ja raamatupidamise seaduse § 3 punktis 14 nimetatud mikroettevõtja tasub keskkonnaloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud või lõike 2 alusel arvutatud riigilõivumäärast.

  (5) Raamatupidamise seaduse § 3 punktis 17 nimetatud suurettevõtja tasub keskkonnaloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 125 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud või lõike 2 alusel arvutatud riigilõivumäärast.

  (6) Kui keskkonnaloa andmise või muutmise taotlus hõlmab vähemalt kahte käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevust, tasutakse riigilõivu 80 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuste riigilõivumäärade summast, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatut.

KeÜS § 6210. Varem kehtinud lubade vormistamine keskkonnaloana

(1) Kui isikul on 2020. aasta 1. jaanuaril jäätmeluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, vee erikasutusluba, veeluba, õhusaasteluba või kaevandamisluba omavahel ruumiliselt või tehnoloogiliselt seotud tegevusteks, võib ta esitada loa andjale taotluse nende tegevuste jaoks ühe keskkonnaloa andmiseks.

(2) Enne 2020. aasta 1. jaanuari välja antud jäätmeloa, vee erikasutusloa, veeloa, õhusaasteloa ja kaevandamisloa vormistab loa andja mõistliku aja jooksul käesoleva seaduse § 53 lõike 3 alusel kehtestatud andmekoosseisuga keskkonnaloaks. Sellisel juhul otsustab loa andja varem kehtinud loa muutmise avatud menetluseta.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemine ja lõikes 2 nimetatud toimingu tegemine on vabastatud riigilõivu tasumisest, kui menetluse eesmärk on 2020. aasta 1. jaanuaril kehtivate lubade ühendamine või uue andmekoosseisuga loaks vormistamine ning loa tingimustes ei tehta muid muudatusi kui lubade ühendamisest tulenevad muudatused.

Riigilõivu määramine mitme valdkonnaga keskkonnalubade muutmise ja andmise puhul (selgitused ja näited):

§ 136'2 lg 2: Keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumäärast. Olemasoleva keskkonnaloa muutmise taotluses on täidetud sama keskkonnaloa eriosa tabel, mis on täidetud kinnitatud loal, siis rakendub 50% vähendatud riigilõivolemasolevaloamuutmise eest.
Rakendub sellisel juhul, kui muudetav keskkonnaluba on seotud AINULT ühe valdkonnaga. Näide seletuskirjast: „Kui taotletakse vaid ühe keskkonnaloaga reguleeritud tegevuse muutmist ehk näiteks vaid reoveesette komposteerimise loa tingimuste muutmist, on riigilõiv 520 x 0,5 = 260 eurot.“

§ 136'2 lg 3: Kui keskkonnaloa muutmisel taotletakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuse lisamist keskkonnaloale, tasutakse riigilõivu käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud riigilõivumääras ja ei rakendu käesoleva paragrahvi lõige 2. Selgitus: Olemasoleva keskkonnaloa muutmise taotluses on täidetud eriosa tabel, mida kinnitatud loal ei ole, siis rakendub lisanduva valdkonna riigilõiv muudatuste menetlemise eest. Kui olemasoleva loa muutmise taotluses on täidetud sama keskkonnaloa eriosa tabelid, mis on täidetud kinnitatud loal ning lisatakse uus valdkond, siis rakendub mitme valdkonna riigilõivu tasumise kohustus, millest tasutav riigilõiv on 80% valdkondade summast ning rakendub 50% vähendatud riigilõiv osa muutmise eest. Näiteks: soovitakse muuta olemasolevat vee erikasutuse osa ning lisada juurde täiesti uus jäätmeosa, sellisel juhul rakendub järgnev arvutuskäik: (260 + 520) x 0,8 = 624 eurot. 

§ 136'2 lg 4: Riigiasutus, kohaliku omavalitsuse üksus, avalik-õiguslik juriidiline isik, mittetulundusühing ja raamatupidamise seaduse § 3 punktis 14 nimetatud mikroettevõtja tasub keskkonnaloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 50 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud või lõike 2 alusel arvutatud riigilõivumäärast. Ühe valdkonnaga keskkonnaloa andmisel rakenduks näiteks vee erikasutuse puhul 520 x 0,5= 260 eurot ning muutmise puhul sama tegevusvaldkonna puhul 260 x 0,5 = 130 eurot. Kui mitme tegevusvaldkonnaga loa andmine (vesi + jäätmed), siis ((520 + 520) x 0,5) x 0,8 = 416 eurot ja muutmise korral (((520 + 520) x 0,5) x 0,5) x 0,8 = 208 eurot.

§ 136'2 lg 5: Raamatupidamise seaduse § 3 punktis 17 nimetatud suurettevõtja tasub keskkonnaloa andmise või muutmise taotluse läbivaatamise eest riigilõivu 125 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud või lõike 2 alusel arvutatud riigilõivumäärast.Ühe valdkonnaga keskkonnaloa andmisel rakenduks näiteks vee erikasutuse puhul 520 x 1,25 = 650 eurot ning muutmise puhul sama tegevusvaldkonna puhul (520 x 0,5) x 1,25 = 325 eurot. Kui mitme tegevusvaldkonnaga loa andmine (vesi + jäätmed), siis ((520 + 520) x 1,25) x 0,8 = 1040 eurot ja muutmise korral (((520 + 520) x 1,25) x 0,5) x 0,8 = 520 eurot.

§ 136'2 lg 6: Kui keskkonnaloa andmise või muutmise taotlus hõlmab vähemalt kahte käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevust, tasutakse riigilõivu 80 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tegevuste riigilõivumäärade summast, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 2–5 sätestatut. Kui keskkonnaloa taotluses on täidetud mitu taotluse eriosa tabelit, siis rakendub mitme valdkonna riigilõivu tasumise kohustus (valdkondade riigilõivud summeeritakse) ning riigilõiv on 80% valitud valdkondade summast.

Näide seletuskirjast: „Veepuhastusjaam, kus komposteeritakse ka reoveesetet (tegevuseks vee erikasutus ja jäätmete käitlemine), taotleb keskkonnaloa tingimuste muutmist nii vee erikasutuseks kui ka jäätmete käitlemiseks. Sellisel näitel kohaldub eelnõukohase seadusega muudetava riigilõivuseaduse § 136'2 lõikes 2 sätestatud 50 protsendine lõivumäära vähendamine ning § 136'2 lõikes 6 sätestatud mitme keskkonnaloa kohustusega tegevuse taotluse 80 protsendine vähendamine. Riigilõivu tasumise kohustus on seega ((520 + 520) x 0,5) x 0,8 = 416 eurot.“

Enammakstud riigilõivu tagastamine

Enammakstud riigilõivu on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vormikohane allkirjastatud avaldus (DOC) Keskkonnaameti kontorisse või saata postiga aadressile Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@keskkonnaamet.ee.

Riigilõivu tagastamise nõue lõppeb kahe aasta möödumisel selle aasta lõpust, millal riigilõiv tasuti (RLS § 12 lg 1).

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.