Orgaanilisi lahusteid kasutav käitaja

Orgaanilisi lahusteid kasutava käitaja, kellel puudub välisõhu saasteloa või keskkonnakompleksloa omamise kohustus, kuid ületab tööstusheite seaduse (THS) 5. peatükis toodud künniseid, peab oma tegevuse Keskkonnaametis registreerima (THS-i § 134). Selle kohta väljastatakse Keskkonnaameti poolt käitajale ka registreerimistõend.

THSi 5. ptk toodud künnised arvestatakse lahustite, sealhulgas segu koostises oleva lahusti aastase kasutamise järgi tootmisterritooriumil ning need on:

 1. liimiga katmine – 5 tonni või enam;
 2. uute sõidukite pindade katmine – 0,5–15 tonni;
 3. sõidukite taasviimistlemine – 0,5 tonni või enam;
 4. rullmaterjali katmine – 25 tonni või enam;
 5. metall-, plast-, tekstiil-, kanga-, kile- ja paberpinna katmine – 5 tonni või enam;
 6. puitpinna katmine – 15 tonni või enam;
 7. nahkpinna katmine – 10 tonni või enam;
 8. mähisejuhtme katmine – 5 tonni või enam;
 9. pinnakattevahendi, laki, trükivärvi ja liimi tootmine – 100 tonni või enam;
 10. jalanõude tootmine – 5 tonni või enam;
 11. farmaatsiatoodete tootmine – 50 tonni või enam;
 12. kuivatiga rullofsettrükk, muu rotatsioonsügavtrükk, fleksograafia, rotatsioonsiidtrükk, lamineerimine või lakkimine – 15 tonni või enam;
 13. väljaannete trükkimiseks kasutatav rotatsioonsügavtrükk – 25 tonni või enam;
 14. rotatsioonsiidtrükk kangale või papile – 30 tonni või enam;
 15. kummi töötlemine – 15 tonni või enam;
 16. taimse õli ja loomse rasva ekstraheerimine ning taimse õli rafineerimine – 10 tonni või enam;
 17. puitmaterjali immutamine – 25 tonni või enam;
 18. puit- ja plastmaterjali lamineerimine – 5 tonni või enam;
 19. uute sõidukite pindade tööstuskatmine – 15 tonni ja enam;
 20. pinna puhastamine tootmisprotsessis, kasutades käesoleva seaduse §-s 140 või 141 nimetatud aineid – 1 tonni või enam;
 21. muu pinna puhastamine – 2 tonni või enam;
 22. keemiline puhastus – igasugune lahtusti kogus.

Siin tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahusti kulu arvutatakse, liites kasutatavates kemikaalides ja segudes sisalduva lahusti kogused. Näiteks, kui kasutatakse 10 t viimistlusvahendit aastas, mille lahustisisaldus on 60%, siis lahusti aastane kulu on 10 t*60%=6 t.

Kui liita ainult kemikaalide ning segude kogused, jättes arvestamata lahusti sisaldust, siis see ei kajasta see lahusti kulu.

Juhul, kui ettevõtte tegevus läheb ülaltoodud loetelu alla, kuid lenduvate orgaaniliste ühendite (ehk LOÜ) aastane heitkogus on üle 0,5 t, siis ei ole vaja tegevust registreerida, vaid on vaja välisõhu saasteluba. Kui orgaaniliste lahustite kasutaja ei ole oma tegevuse registreerimisel ise välja toonud, kui suur on aastane LOÜ heitkogus, siis arvutab selle esitatud kohustuslike andmete põhjal Keskkonnaamet.

Loe välisõhu saasteloa omamise kohta täpsemalt siit ja keskkonnakompleksloa omamise kohta siit. Loa omaja kohustustega saab tutvuda siin.
 

Tõendi taotlemine

Registreerimiskohustusega käitaja on kohustatud teavitama Keskkonnaametit kavandatavast tegevusest vähemalt kaks nädalat enne vastava tegevuse alustamist. Selleks tuleb Keskkonnaameti kohalikule regioonile esitada registreerimise teade, mille vorm on sätestatud keskkonnaministri 04.07.2013. a määrusega nr 52 „Orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimise teate vorm ja registreerimistõendi vorm”. Lisaks tuleb vastavalt tööstusheite seaduse (THS) §-le 143 esitada koos teatega ka ettevaatusmeetmete rakendamise kirjeldus. Viimases on välja toodud vastavad rakendatavad meetmeid, et viia miinimumini lenduvate orgaaniliste ühendite heide käitise käivitamise ja seiskamise ajal.

Need registreerimiskohustusega ettevõtted, kes on tegutsenud juba enne tööstusheite seaduse jõustumist, peavad oma tegevuse registreerima esimesel võimalusel.

Keskkonnaamet kontrollib 14 päeva jooksul saadud andmete põhjal kavandatud tegevuseks loa nõutavust. Loakohustuse puudumisel registreerib Keskkonnaamet kümne päeva jooksul kontrolli teostamisest käitaja tegevuse keskkonnalubade infosüsteemis ning saadab käitajale registreerimistõendi. Juhul, kui käitajal on vaja välisõhu saaste- või keskkonnakompleksluba, käitaja tegevust ei registreerita ega tõendit ei väljastata.

Registreerimiskohustusega käitaja peab teavitama käitise olulisel muutmisel Keskkonnaametit kavandatavast muudatusest (THS § 148). Käitise oluline muutmine on käitise nimivõimsuse muutmise tulemus, mis põhjustab lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguse suurenemist üle 25 protsendi väikekäitise korral ja üle 10 protsendi kõigi teiste käitiste korral, või muu muudatus, mis võib tõenäoliselt avaldada olulist ebasoodsat mõju keskkonnale, inimese tervisele, heaolule, varale ja kultuuripärandile. Otsustamaks, kas tegemist on väikekäitisega või mitte, tuleb võrrelda tegevuse võimsust THS § 147 toodud kriteeriumitega. Keskkonnaamet kontrollib saadud andmete põhjal teavitatud tegevuseks loa nõutavust. Loakohustuse puudumisel saadetakse käitajale muudetud andmetega registreerimistõend.

Registreerimiskohustusega käitajale kehtivad ka teatud üldised seadusest otse tulenevad nõuded, millega saab tutvuda siin (vt punkte 1. ja 2.).

Lisaks kohalduvad THSi 5. peatükis toodud tegevusaladel toimetavale registreerimiskohustusega käitajale järgmised nõuded:

 • Tuleb rakendada meetmeid, et tagada väljuva gaasi lenduvate orgaaniliste ühendite heite piirväärtused või THS-i § 139 alusel koostatud lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste vähendamise kavast tulenevate nõuete täitmine. (THS §136)
 • Ained või segud, mis on klassifitseeritud kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivtoksiliseks, tuleb asendada võimalikult kiiresti ja võimalikult suures mahus vähem kahjulike ainete või segudega nii palju, kui see on võimalik. (THS §140)
 • Tuleb rakendada riskilausega R40 või R68 või ohulausega H341 või H351 määratud halogeenorgaaniliste lenduvate ühendite ja THS-i §-s 140 nimetatud ohu- või riskilausega lenduvate orgaaniliste ühendite keskkonda sattumise vältimiseks kontrollitavaid tingimusi nii palju, kui see on võimalik. (THS §141)
 • Tuleb rakendada meetmeid, et viia miinimumini lenduvate orgaaniliste ühendite heide käitise käivitamise ja seiskamise ajal. (THS §143)
 • Keskkonnaameti igakordsel nõudmisel tuleb esitada andmeid, et saaks hinnata saasteainete sisalduse vastavust kehtestatud piirväärtustele. (THS §145 lg 3)

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.