Saasteaine heitkogused, nende määramine ja vähendamine

Atmosfääriõhu kaitse seaduse (AÕKS) kohaselt peab õhusaasteluba või keskkonnakompleksluba omav paikse heiteallika valdaja tagama, et tema käitamises olevast heiteallikast välisõhku väljutatava saasteaine heitkogus ei ületaks õhusaasteloas või keskkonnakompleksloas sätestatut ega kehtestatud saasteaine heite piirväärtust ning ei põhjustaks saasteaine kohta kehtestatud õhukvaliteedi piir- või sihtväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi.

Õhukvaliteedi piirväärtus on saasteaine lubatav kogus välisõhu ruumalaühikus või pinnaühikule sadestunud saasteaine lubatav kogus, mis on kehtestatud teaduslike andmete alusel ning mis nimetatud koguse ületamise korral tuleb saavutada kindlaksmääratud aja jooksul ja mida edaspidi ei tohi enam ületada. Piirväärtuse kehtestamise eesmärk on vältida, ennetada või vähendada saasteaine ebasoodsat mõju inimese tervisele või keskkonnale. Õhukvaliteedi piirväärtuse ületamise korral eeldatakse olulise keskkonnahäiringu tekkimist. (AÕKS § 10)

Õhukvaliteedi sihtväärtus on saasteaine kogus välisõhu ruumalaühikus või pinnaühikule sadestunud saasteaine kogus, mis tuleb saavutada asjakohaste meetmetega, mis ei too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi, kas kindlaksmääratud aja jooksul või võimalikult kiiresti ja mille eesmärk on parandada õhukvaliteeti ja vältida või vähendada ebasoodsat mõju inimese tervisele ja keskkonnale. (AÕKS § 12 lg 1)

Saasteaine lubatud heitkogus (sh maksimaalne hetkeline heitkogus) määratakse loale selliselt, et paiksest heiteallikast või kõikidest käitise ühel tootmisterritooriumil paiknevatest heiteallikatest kokku välisõhku väljutatud saasteaine kogus ei põhjustaks saasteaine kohta õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi. See tähendab, et ettevõtte tegevus ei tohi põhjustada õhukvaliteedi piirväärtuse ületamist väljaspool käitise tootmisterritooriumi ning seda põhimõtet järgitakse loa menetlemisel. (AÕKS § 106)

Saasteainete heidete määramiseks kasutatakse keskkonnaministri määrustega kinnitatud metoodikaid: 

  1. Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 24.11.2016 määrus nr 59.
  2. Naftasaaduste laadimisel välisõhku väljutatavate lenduvate orgaaniliste ühendite heidete arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 02.12.2016 määrus nr 61.
  3. Looma- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 14.12.2016 määrus nr 66.
  4. Välisõhku väljutatava süsinikdioksiidi heite arvutusliku määramise meetodid. Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 86.

Kui saasteaine heite määramiseks ei ole määramismeetodit seadusega kehtestatud, võib saasteaine heite määramiseks kasutada rahvusvaheliselt tunnustatud metoodikaid, standardeid, kasutatava tehnoloogiaseadme tootjariigi väljatöötatud arvutusmetoodikaid või muid metoodikaid, mis on mõeldud selle heiteallika jaoks (AÕKS § 107 lg 3). Sel juhul tuleb Keskkonnaametil loa menetlemise käigus arvutusmetoodika sobivust eelnevalt hinnata. Juhul, kui Keskkonnaamet nõustub, et metoodika on sobiv, saab loamenetlusega edasi minna.


Märja puitmaterjali põletamisel paiskub õhku tuhka, lämmastik- ja vääveldioksiidi, süsinikoksiidi ja lenduvaid orgaanilisi ühendeid, mis on keskkonnale ja inimese tervisele kahjulikud. Foto: Marit Kivisild

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.