Vee erikasutusluba

Foto: Elina Leiner

       Foto: Elina Leiner

Vee erikasutuseks peab kasutajal olema luba ja võõra maa kasutamise korral ka maaomaniku nõusolek. Maaomaniku nõusolek ei ole nõutav sellise maa kasutamiseks, mis asub riigi omandisse kuuluva veekogu all või mis loetakse riigi omandis olevaks vastavalt maareformi seaduse § 31 lõikele 2.

 

Vee erikasutusõigus tekib tähtajatu vee erikasutusloa alusel (vastavalt VeeS § 9 lg 1), välja arvatud juhul, kui:


1) luba taotletakse tähtajaliselt. 
2) vee erikasutus on ühekordne. Sellisel juhul antakse vee erikasutusluba tegevuse kestuse ajaks.
3) põhjavett võetakse kinnitatud põhjaveevarust. Sellisel juhul ei anta vee erikasutusluba kauemaks, kui on kinnitatud põhjaveevaru.
4) esinevad muud veekaitse seisukohalt põhjendatud juhud. Sellisel juhul määrab vee erikasutusloa tähtaja loa andja.
5) vee erikasutusluba on seotud muu tähtajalise haldusakti või kasutuslepinguga. Sellisel juhul ei anta vee erikasutusluba kauemaks, kui on sõlmitud haldusakt või kasutusleping.

Vee erikasutusloa taotlemise ja väljaandmise menetlusele kohaldatakse avatud menetluse sätteid, arvestades veeseaduse erisusi. Vee erikasutusloa andmise menetlemise aeg on kolm kuud arvates nõuetekohase vee erikasutusloa taotluse menetlusse võtmise kuupäevast.

Loa saamiseks tuleb esitada vabas vormis taotlus ja keskkonnaministri määruses „Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid“ § 5 kõikide vee erikasutuslubade taotlemisel nõutud materjalid ning olenevalt planeeritava tegevuse iseloomust paragrahvides 6-12 nõutud materjalid.

Vee erikasutusloa andmisest keeldutakse (vastavalt VeeS § 9 lg 10), kui:

 • veevaru ei ole piisav või ohustab vee erikasutus otseselt inimese tervist või keskkonda;
 • suubla või põhjaveekihi seisundit halvendatakse ulatuses, mis muudab need kasutamiskõlbmatuks;
 • taotletav tegevus ei ole kooskõlas õigusaktidega;
 • loa taotlemisel on esitatud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.

Vee erikasutusluba muudetakse (vastavalt VeeS § 9 lg 101), kui:

 • vee erikasutaja nimi või ärinimi, isikukood või ettevõtja registrikood, aadress või kontaktinfo või vastutava isiku nimi on muutunud;
 • vee erikasutusloa kehtestatud nõuete aluseks olnud õigusnormid on muutunud ja avalik huvi vee erikasutusloa muutmiseks kaalub üles isiku usalduse;
 • vee erikasutusloaga määratud tegevusest tulenev keskkonnamõju võib põhjustada kahjulikke keskkonnamuutusi, mistõttu muudetakse vee erikasutusloa nõudeid;
 • õnnetuste vältimiseks tuleb kasutada muid meetmeid, kui vee erikasutusloaga on määratud;
 • vee erikasutusloa omaja on esitanud selleks põhjendatud taotluse;
 • vee erikasutuses kasutatav tehnoloogia, seade või kemikaal on oluliselt muutunud ja seetõttu tuleb muuta vee erikasutusloa nõudeid;
 • muutub reoveekogumisala, reoveepuhasti või muu reostusallika reostuskoormus.

Vee erikasutusluba võib muuta, kui avalik huvi selle muutmiseks kaalub üles isiku usalduse.

Keskkonnaamet tunnistab vee erikasutusloa kehtetuks (vastavalt VeeS § 9 lg 11), kui selle saanud:

 • isik ei täida erikasutusloale kantud nõudeid;
 • isiku tegevuses ilmnevad vee erikasutusloa andmisest keeldumise alused.

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.