Sa oled siin

Vaide esitamine

Vaide esitamise juhend

Kui leiad, et Keskkonnaameti otsuse, ettekirjutuse või toiminguga on rikutud sinu õigusi, on sul õigus esitada vaie.

Esita vaie Keskkonnaametile:

Esita vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, mil sa vaidlustatavast otsusest või toimingust teada said või oleksid pidanud teada saama. Vaide esitamise tähtaja saab mõjuvatel põhjustel ennistada, kui esitad selleks põhjendatud taotluse.

Vaie peab olema allkirjastatud omakäeliselt või digitaalselt. Kui vaide allkirjastab sinu esindaja, siis lisa vaidele volitust tõendav dokument.

Vaides peab olema kirjas:

 • kellele vaie on esitatud – Keskkonnaametile
 • sinu nimi, isikukood, postiaadress ja muud kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress)
 • mida vaidlustad – otsuse või toimingu nimetus, otsuse number või toimingu tegemise aeg, lühidalt selle sisu
 • põhjused, miks sa leiad, et tehtud otsus või toiming rikub sinu õigusi
 • selgelt väljendatud taotlus, mida sa soovid vaide esitamisega saavutada
 • sinu kinnitus, et vaieldavas asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust
 • kui vaidele on lisatud dokumente, siis ka lisatud dokumentide loetelu
 • viis, kuidas soovid vaideotsust kätte saada:
  • e-postiga krüpteeritult (e-kirja manuses olev dokument on krüpteeritud ja selle avamiseks on vajalik ID-kaart, ID-kaardi lugeja ning DigiDoc tarkvara, samuti Acrobat Reader vms tarkvara)
  • e-postiga (e-kirja manuses oleva pdf-vormingus dokumendi avamiseks on vajalik Acrobat Reader vms tarkvara)
  • posti teel tähtkirjaga
  • posti teel lihtkirjaga

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NB! Keskkonnaamet ei saa lihtkirjaga või krüpteerimata saatmise puhul tagada edastatavate andmete turvalisust ja konfidentsiaalsust.

 • allkiri

 

Vaide näidis

Keskkonnaamet

Narva mnt 7a, 15172 Tallinn

Vaide esitaja:

Nimi:

Registrikood/isikukood:

Aadress:

Telefon/e-post:

/Kui vaide esitajal on esindaja, tuleb esitada ka vaide esitaja esindaja nimi, aadress ja sidevahendite andmed/

/kuupäev/

VAIE

Keskkonnaameti .................... /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/ vaidlustamiseks VÕI /toimingu kuupäev/ toimingu vaidlustamiseks.

1. Vaidlustatav haldusakt

Keskkonnaamet andis /haldusakti kuupäev, nimetus ja number/. Vaidlustatud otsusega andis Keskkonnaamet /siin välja tuua lühidalt haldusakti sisu, eelkõige vaidlustatud haldusakti resolutsioon/.

Vaidlustatud otsuse sain kätte /kuupäev/.

VÕI

1. Vaidlustatav toiming

Keskkonnaamet /siin välja tuua lühidalt toimingu sisu, selle aeg/.

Isikul on õigus vaidlustada:

1) viivitust;

2) tegevusetust;

3) ametiisiku või eksperdi taandamisest keeldumist;

4) haldusakti andmise taotluse tagastamist;

5) muid maksuhalduri toiminguid.

Vaidlustatud toimingust sain teada /kuupäev/.

2. Vaide põhjendus

Käesolevaga leian, et Keskkonnaameti vaidlustatud otsus/toiming rikub minu subjektiivseid õigusi. /Siinkohal välja tuua põhjused, kuidas vaidlustatav haldusakt või toiming (tegevus või tegevusetus) sinu subjektiivseid õigusi rikub või vabadusi piirab. Näiteks: Keskkonnaamet on ebaõigesti kohaldanud või tõlgendanud seadusi, haldusakt ei ole nõuetekohaselt motiveeritud, Keskkonnaameti järeldused ei ole õiged, oluliselt on rikutud menetlusnorme jne/.

3. Vaide esitaja nõue

Lähtudes eeltoodust taotlen /siin välja tuua vaide esitaja selgelt väljendatud taotlus. Vaide esitajal on võimalik taotleda haldusakti täielikult või osaliselt kehtetuks tunnistamist, täielikult või osaliselt muutmist ning uue haldusakti andmist. Näiteks: Taotlen otsuse kehtetuks tunnistamist ja uue otsuse tegemist/.

Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et vaidemenetluses ei ole võimalik taotleda haldusakti või toimingu õigusvastasuse tuvastamist. Küll aga kontrollitakse vaide läbivaatamisel haldusakti andmise õiguspärasust ja otstarbekust.

Käesolevaga kinnitan, et antud asjas ei ole jõustunud kohtuotsust ega toimu kohtumenetlust.

4. Vaide esitaja muud taotlused:

1) tähtaja ennistamise taotlus ning põhjendused tähtaja möödalaskmiseks, kui vaie esitatakse pärast vaide esitamise tähtaja möödumist /Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et taotlus vaide esitamise tähtaja ennistamiseks tuleb esitada koos vaidega/;

2) vajaduse korral taotlus vaidlustatud haldusakti täitmise peatamiseks. /Keskkonnaamet juhib tähelepanu, et vaide esitamine iseenesest ei peata vaidlustatava haldusakti täitmist/.

Vaideotsust soovin kätte saada /siia märgi mil viisil soovid vaideotsust saada. Näiteks: vaideotsuse soovin saada ilma krüpteerimata minu e-posti aadressile/.

/oma käega lisatud või digitaalne allkiri/

/vaide esitaja nimi/

/juhatuse liige / volitatud esindaja/

Lisad:

1. /Asjasse puutuvad dokumendid (tõendid), mis tõendavad vaide esitaja vaides toodud seisukohti, kui dokumentide esitamine ei ole võimalik, tehakse vaides viide nende asukohale//

2. /Volitatud esindaja esindusõigust tõendav volikiri/

Kuidas osaleda
riigi valitsemises?

Sinu arvamus on meile väga oluline!
Kasuta ära oma võimalusi rääkida kaasa riigi asjades!

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.