Järelevalve

Ehkki meie keskkonnaseisund on valdavalt hea ning enamik inimestest kaitseb ja hoiab loodust oma vabast tahtest, on vajalik ka riiklik kontroll. Loodusrikkuste säästliku kasutamise ja kaitse tagamiseks on riik kehtestanud õigusaktid ning loonud järelevalvesüsteemi.

Järelevalve hõlmab kõiki keskkonnavaldkondi

Keskkonnaamet teeb järelevalvet looduskeskkonna ja -varade kasutamise üle kõigis valdkondades, olgu tegemist metsa-, maapõue- või kalakaitsega, jäätmekäitluse, pakendi- või välisõhuprobleemidega – kokku ligi paarikümnes valdkonnas. Järelevalve eesmärk on kontrollida looduskeskkonna kaitseks kehtestatud nõuete täitmist.

Keskkonnaametil on õigus rakendada õiguserikkujate suhtes riikliku sunni vahendeid: määrata rahatrahve ning nõuda rikkumisega tekitatud keskkonnakahju hüvitamist, teha ettekirjutusi keskkonda mõjutava ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks või peatamiseks ning nõuda ja kontrollida kohustuslike keskkonnakaitseliste abinõude rakendamist.

Kompleksloa kohustusega käitistes kontrollitakse kompleksloa nõuete täitmist ning ettevõtte tegevuse vastavust tööstusheite seadusele ja selle alusel antud õigusaktidele. Kontrollide läbiviimise aluseks on üleriigiline keskkonnalane kontrolli kava (471.69 KB, PDF). 

Kaitsealadel liikumine on üldiselt lubatud, erandiks loodusreservaadid ja ajalise liikumispiiranguga vööndid. 

 Info looduses liikumise piirangute kohta on Looduskaitse kaardirakenduses kättesaadav.

Järelevalve tähendab paljudel juhtudel korrakaitset

Kontrollimine on sageli ennetava iseloomuga. See aitab rikkumisi ära hoida või avastada need võimalikult varases staadiumis, vältides sellega ka suuremaid keskkonnakahjusid.

Suur osa järelevalve ressursist kulub korra tagamisele kalakaitse ja looduskaitse valdkondades, sest need hõlmavad väga suurt isikute ringi, kelle hulgas on nii harrastuskalastajad, jahimehed kui puhkajad.

Põhiliselt toimub järelevalve tööplaanide alusel, kuid selle kõrval kontrollitakse ka elanikelt saabunud kaebusi ja avaldusi erinevate keskkonnaalaste rikkumiste kohta.

Turujärelevalve

Keskkonnaamet teeb turujärelevalveasutusena riiklikku järelevalvet probleemtoodetele ning muudele keskkonda ohustada võivatele toodetele kehtestatud nõuete täitmise üle.

Turujärelevalve eesmärk on tagada toodete ohutus ja keskkonnanõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine.

Turujärelevalveasutused koostavad turujärelevalveprogramme ning rakendavad ja asjakohastavad neid regulaarselt. Seda kõike reguleerib toodete nõuete vastavuse seaduse paragrahv § 52.

​​​​​Turujärelevalve programmi avalikustab turujärelevalveasutus oma veebilehel ning edastab teistele liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile selleks kokkulepitud infosüsteemi kaudu.

Tutvu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud dokumendiga Turujärelevalve programm 2021  (1.15 MB, PDF).

Viimati uuendatud 06.08.2021