Kalapüük Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal

Kalapüügile Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal on kehtestatud eritingimused.

Kalapüügile Matsalu rahvuspargis ja Silma looduskaitsealal on kehtestatud eritingimused. Alljärgnevalt on võimalik tutvuda seatud tingimuste ja piirangutega. Küsimuste tekkimisel tasub ühendust võtta Keskkonnaameti klienditeenindusega aadressil: info@keskkonnaamet.ee.

Kalastamine

Loe lähemalt püügiõigustest, keeluaegadest ja -aladest, alammõõtudest ning paljust muust. 

Loe lähemalt
Kalanduse taotlused

Tutvu ka kalapüügiks ja kalade asustamiseks vajalike taotlustega. 

Loe lähemalt

Kalapüük Silma looduskaitsealal

Harrastuspüük Silma looduskaitsealal

Harrastuspüük Silma looduskaitsealal toimub harrastuspüügiõiguse ja/või kalastuskaardi alusel.

Üldjuhul on kalapüük kaitsealal lubatud ajavahemikul 01.07-28.02 v.a Haapsalu lahe piiranguvööndis, kus toimub kalapüük kalapüügieeskirja kohaselt.

Kalastuskaarti on vaja, kui soovite püügile minna Saunja lahele või Sutlepa merele (Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevöönd). Nimetatud veekogudel  jagatakse kalastuskaarte 1-päevaste lubadena. Perioodil 01.07-31.10  on püügilubadele kehtestatud piirarv. Perioodil 01.11-28.02 piirarve ei ole.

Tasud, püügivahendid, liikumine ja liiklemine kaitsealal

Ühe püügipäeva hind on 6 € ja kui soovitakse püügile minna mõlemale veekogule, tuleb soetada luba mõlemale veekogule eraldi.

Kalastuskaarte on võimalik vormistada läbi internetikeskkonna pilet.ee või Keskkonnaameti kontorites. Kalastuskaardi soetanud isikud ei pea täiendavalt omama liikumisluba, kuid kõikidel teistel veealal viibida soovivatel isikutel on liikumisloa omamine kohustuslik.

Püügivahenditena on Silma looduskaitsealal harrastuspüüdjatele lubatud: lihtkäsiõng, käsiõng, spinning, lendõng ja sikuti

Muud püügivahendid on keelatud. 
 

Vastavalt kaitse-eeskirjale on kaitseala veealal perioodil 01.04-31.10 lubatud kasutada ainult mootorita ja elektrimootoriga ujuvvahendit. Perioodil 01.11-31.03 võib kastutada ka bensiinimootorit. Erandina on Haapsalu lahe piiranguvööndis aastaringselt lubatud igasuguse mootori kasutamine.

Vastavalt kaitse-eeskirjale on Silma looduskaitsealal keelatud mootorsõidukiga jääl liikumine.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist.

Kutseline kalapüük Silma looduskaitsealal

Kutseline kalapüük on kaitseala merealal lubatud perioodil 01.07-28.02 v.a Haapsalu lahe piiranguvööndis, kus toimub kalapüük kalapüügieeskirja kohaselt.

Kalapüügiks Tagalahe-Sutlepa sihtkaitsevööndis perioodil 01.07-31.10 tuleb vastavalt kaitse-eeskirjale küsida Keskkonnaametist liikumisluba.

Liikumislubade arv on piiratud ning see kehtestatakse iga-aastaselt Keskkonnaameti korraldusega.

Lisainfot saab Keskkonnaameti klienditeenindusest: info@keskkonnaamet.ee

Merest püütud roosärjed. Foto: Maris Sepp

Kalapüük Matsalu rahvuspargis

Harrastuspüük Matsalu rahvuspargis

Matsalu rahvuspargis toimub harrastuspüük harrastuspüügiõiguse ja/või kalastuskaardi alusel.

Harrastuspüügiõiguse alusel toimub püük rahvuspargi territooriumile jäävates sadamates ja Penijõe vasakul kaldal rahvuspargi piirist kuni Bogeri auguni. Muudel juhtudel on vajalik kalastuskaart.

Tasud ja püügivahendid

M1 piirkonnas on iga perioodi maksumus 5 €, v.a periood 01.11-15.11, mille maksumus on 3€.

Ühe püügiperioodi hind on punktide 2-6 osas on 7 € ja kui soovitakse püügile minna erinevateks perioodideks, siis tuleb soetada luba kõikidele perioodidele eraldi.

Kalastuskaarte on võimalik vormistada läbi internetikeskkonna pilet.ee või Keskkonnaameti kontorites.

Püügivahenditena on Matsalu Rahvuspargis harrastuspüüdjatele lubatud: lihtkäsiõng, käsiõng, põhjaõng, spinning, lendõng ja sikuti.

Muud püügivahendid on keelatud!

Liikumine ja liiklemine rahvuspargis

Kalastuskaardi soetanud isikud ei pea täiendavalt omama liikumisluba (kui soovitakse liikuda läbi alade, mis ei ole püügiks avatud, siis tuleb liikumisluba hankida ka kalastuskaardi omanikel), kuid kõikidel teistel kaitsealal viibida soovivatel isikutel on liikumisloa omamine kohustuslik. Liikumisloa saamiseks tuleb esitada avaldus Keskkonnaametile.

Kaitsealal on keelatud mootorsõidukitega liiklemine ja nende parkimine väljaspool selleks ettenähtud teid ja parklaid.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist.

Kalastuskaarti saab Matsalu rahvuspargis osta 10 erinevaks perioodiks

Püük piirkonnas M1, kuhu kuulvad Matsalu lahe vabavee sihtkaitsevöönd, Kalatee sihtkaitsevöönd ja Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadele on kehtestatud piirarv.

 • periood 01.07-31.07
 • periood 01.08-31.08
 • periood 01.09-30.09
 • periood 01.10-31.10
 • periood 01.11-15.11

Püük 01.07-15.11 piirkonnas M2, kuhu kuulub Väinamere vabavee sihtkaitsevöönd. Püügilubadel ei ole piirarvu.

Püük kaldalt ja paadist 01.01-15.02 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.

Püük kaldalt ja paadist 16.11-31.12 piirkonnas J ehk Matsalu rahvuspargi jõgedel. Püügilubadel ei ole piirarvu.

Püük 15.03-10.05 piirkondades A, B, C, D, E, K ja J2. Püügilubadel ei ole piirarvu:

kaldalt Raana jõel, Liivi jõel ning Kasari jõel Säina sonnist kuni Liivi jõe suudmeni, Kasari jõel Rõude jõe lähtest ülesvoolu kuni Sitsi peakraavini, Kloostri sadamas, Kasari jõe vasakul kaldal Kloostri silla juures tähistatud alal ja Rõude jõel Rõude silla juures 50 m üles- ja allavoolu.

Püük 01.07-15.11. Püügilubadel ei ole piiravu:

 • kaldalt ja paadist Penijõel, Suitsu jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Suitsu jõe suudmeni ja Rõude jõel Kasari jõest kuni Rõude sillani;
 • kaldalt Raana jõel, Liivi jõel, Kasari jõel Kasari sillast kuni Rõude jõeni ja Kasari jõe lõunakaldal Rõude jõest kuni Kloostri sadamani, Rõude jõe põhjakaldal Kasari jõest kuni Rõude sillani.
Lubatud kalapüügiajad ja -viisid Matsalu rahvuspargis. Allalaetav kaart on leitav ka lehe manuses.

Lisainfot saad e-posti aadressil: info@keskkonnaamet.ee 

Kutseline kalapüük Matsalu rahvuspargis

Kutseline kalapüük on Matsalu rahvuspargis lubatud üksnes  merealal ja vajalik on kaitseala valitseja kooskõlastus. Kooskõlastuse saavad soovi korral kõik kutselised kalurid, kooskõlastuse saamiseks tuleb esitada taotlus Keskkonnaametile.

Kaitseala vööndite piire saab vaadata Maa-ameti geoportaalist, valides Looduskaitse ja Natura kaardirakenduse ning lülitades sisse vööndite kihi.

Lubatud püügivahendid ja -ajad sihtkaitsevööndite järgi on:

 • Matsalu siselahe ja roostike skv – Kirikuküla ja Raana küla elanikud, kasutades lamedapõhjalist puupaati, 01.07-01.03 nakkevõrk ja 11.05-28 (29).02 lõkspüünis;

 • Haeska-Saardo rannikuvee skv – nakkevõrk 01.07-15.09 ja 15.10-01.03 ning lõkspüünis 16.05-15.09 ja 15.10-01.03;
 • Metsküla-Pagaranna rannikuvee skv – nakkevõrk 15.07-01.03 ning lõkspüünis aastaringselt v.a. ühes lõigus, kus tohib püüda ajavahemikul 15.07-01.03 (mille piirideks on orientiiri 16, sellest 240 m põhjas asuvat punkti, 240 m orientiirist 17 põhjas asuvat punkti ja orientiiri 17 ühendav joon ning rannajoon orientiiride 17 ja 16 vahelises lõigus);
 • Väinamere vabavee skv – kutseline püük aastaringselt;
 • Matsalu lahe vabavee skv – nakkevõrk 01.07-01.03 ning lõkspüünis aastaringselt v.a. ühes lõigus,  kus tohib püüda ajavahemikul 16.05-01.03 (mille piirideks on Puise kordoni lautri idaserva, sellest 400 m lõunas asuvat punkti, Puise metsa idapiirist rannajoonel 400 m lõunas asuvat punkti ja Puise metsa idapiiri rannajoonel ühendav joon ning rannajoon Puise kordoni lautri idaserva ja Puise metsa idapiiri vahelises lõigus);
 • Salmi sopi skv  - 16.11-01.03 nakkevõrk ja lõkspüünis;
 • Topi lahe skv – nakkevõrk 15.07-01.09 ja 15.10-01.03 ning lõkspüünis 15.07-01.09 ja 15.10-15.05;
 • Väinamere saarte skv - Tauksi, Näripea rahu ja Laekarahu vahel 15.08-01.03 nakkevõrgu ja lõkspüünisega. Mujal aastaringselt nakkevõrgu ja lõkspüünisega, kuid mitte lähemal saartele kui 200 m;
 • Kalatee skv – kutseline kalapüük ei ole lubatud;
 • Jõgede skv – kutseline kalapüük ei ole lubatud.

Viimati uuendatud 27.07.2021