Keskkonnajuhtimine

Keskkonnaamet on juurutanud kõiki tegevusvaldkondi katva keskkonnajuhtimissüsteemi. 2013. aastal saime keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) registreerimistunnistuse, mida uuendati 2016. aastal.


Keskkonnaameti keskkonnapoliitika

Soovime näidata eeskuju keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel Eestis ning teadvustada oma igapäevaste tegevuste ja otsuste rolli Eesti keskkonnategevuskava elluviimisel.


Üks meie eesmärke on oma tegevusega kaasneva negatiivset keskkonnamõju vähendamine ja pidev keskkonnategevuse tulemuslikkuse parendamine.

Eesmärgi saavutamiseks:

  • võtame kasutusele abinõud, mis on vajalikud ressursside säästlikuks kasutamiseks;
  • võtame kasutusele meetmed, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet;
  • lõimime keskkonnakriteeriumid hangetega seotud menetlustesse ja organisatsiooni ürituste (sh koolitused, projektid) korraldamise reeglistikku;
  • tegutseme vastavalt kõikidele kehtivatele keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele;
  • võtame jäätmekäitluse valdkonnas kasutusele parimad tavad;
  • koolituste ja teavitamise abil edendame oma personali ja partnerite hoolivust keskkonna suhtes.

Saavutamaks oma igapäevaste tegevuste, õigusloome ja otsuste kaudu paremat keskkonnaeesmärkide täitmist:

  • hindame perioodiliselt oma põhiprotsesside keskkonnamõjusid ja koostame selle alusel keskkonnategevuskava;
  • edendame valdkondade vahelist koostööd, et õigusloome ja otsustega seonduv keskkonnamõjude analüüs oleks mitmekülgne;
  • edendame huvirühmade suhtes läbipaistvat otsustusprotsessi ja avatud dialoogi.

Keskkonnaameti keskkonnajuhtimissüsteemi juurutatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu heakskiidetud keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi ehk EMAS määruse nõuete järgi.

EMASi määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem juurutati Keskkonnaametis 2011. aastal. Organisatsioonidele, kes kasutavad Euroopa keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (EMAS), on keskkonnaaruande tegemine ja esitamine kohustuslik.

Keskkonnaamet kogub jooksvalt oma keskkonnategevusi iseloomustavat teavet ja hindab korra aastas oma tegevuse tulemuslikkust, et koostada iga-aastane keskkonnaaruanne. 

Keskkonnaaruanne on dokument, milles Keskkonnaamet kirjeldab oma keskkonnategevust ja -mõju. Keskkonnamõju iseloomustamiseks ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks esitatakse aruandes Ameti ressursivajaduse andmed.

Keskkonnaamet kohustub rakendama oma keskkonnapoliitikat ja tegema selle üldsusele kättesaadavaks.

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS kohta leiab põhjalikku infot Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Kas Sinu organisatsoonis hinnatakse juba keskkonnaressursside kasutust ja mõju keskkonnale?

Kas oled valmis meiega tulemusi jagama?

Heli Oksvort

Kvaliteedispetsialist

Viimati uuendatud 21.07.2021