Keskkonnajuhtimine

Keskkonnaamet on juurutanud kõiki tegevusvaldkondi katva keskkonnajuhtimissüsteemi. 2013. aastal saime keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi (EMAS) registreerimistunnistuse, mida uuendati 2016. aastal.


Keskkonnaalased juhtpõhimõtted

Soovime näidata Eesti ettevõtetele ja organisatsioonidele eeskuju keskkonnajuhtimissüsteemide juurutamisel. Seejuures teadvustame oma igapäevategevuste ja otsuste rolli Eesti keskkonnastrateegia elluviimisel.

Meie eesmärk on tegutseda võimalikult keskkonda säästval viisil. Selle tagamiseks jälgime ja arendame oma keskkonnajuhtimise põhimõtteid.

Eesmärgi saavutamiseks:

  • võtame kasutusele abinõud, mis aitavad tööks vajalikke ressursse –eelkõige energiat, vett ja paberit – säästlikult kasutada;
  • hoonete ja transpordivahendite kasutamisel teeme samme, mis aitavad vähendada süsinikdioksiidi heidet;
  • hangete, projektide ja ürituste korraldamisel lõimime reeglistikku tingimused, mis aitavad keskkonnajälge vähendada;
  • tegutseme kooskõlas kehtivate õigusaktide ja muude nõuetega – sealhulgas nendega, mis reguleerivad keskkonnavaldkonnas tegutsemist;
  • jäätmete käitlemisel lähtume valdkonna parimatest tavadest;
  • edendame personali ja partnerite keskkonnateadlikku käitumist koolituste ja teavitamise abil.

Igapäevaste tegevuste, õigusloome ja otsuste kaudu keskkonnaeesmärkide täitmiseks:

  • korraldame järjepidevalt oma põhiprotsessidele keskkonnamõju hindamisi ja koostame nende alusel keskkonnategevuskava;
  • edendame valdkondadevahelist koostööd, et toetuda õigusloomes ja otsustes senisest mitmekülgsemale keskkonnamõjude analüüsile;
  • pingutame läbipaistva otsustusprotsessi nimel ja edendame avatud dialoogihuvirühmadega.

Keskkonnaameti keskkonnajuhtimissüsteemi juurutatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu heakskiidetud keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi ehk EMAS määruse nõuete järgi.

EMASi määruse nõuetele vastav keskkonnajuhtimissüsteem juurutati Keskkonnaametis 2011. aastal. Organisatsioonidele, kes kasutavad Euroopa keskkonnajuhtimise ja -auditeerimise süsteemi (EMAS), on keskkonnaaruande tegemine ja esitamine kohustuslik.

Keskkonnaamet kogub jooksvalt oma keskkonnategevusi iseloomustavat teavet ja hindab korra aastas oma tegevuse tulemuslikkust, et koostada iga-aastane keskkonnaaruanne. 

Keskkonnaaruanne on dokument, milles Keskkonnaamet kirjeldab oma keskkonnategevust ja -mõju. Keskkonnamõju iseloomustamiseks ja keskkonnategevuse tulemuslikkuse hindamiseks esitatakse aruandes Ameti ressursivajaduse andmed.

Keskkonnaamet võtab kohustuse nende põhimõtete järgimiseks ning avalikustamiseks.

Keskkonnajuhtimissüsteemi EMAS kohta leiab põhjalikku infot Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Kas Sinu organisatsoonis hinnatakse juba keskkonnaressursside kasutust ja mõju keskkonnale?

Kas oled valmis meiega tulemusi jagama?

Heli Oksvort

Kvaliteedispetsialist

Viimati uuendatud 03.01.2022